(หลักสูตร 1 วัน)
In-House [Course Outline Advance+]  
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย coaching

(Coaching for Goal)
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 FEB 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง แค่ในชีวิตการทำงานบางครั้งเป้าหมายที่เราไปให้ถึงกลับไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดหวัง ทำให้เกินความรู้สึกที่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal)

อบรม สัมมนา หลักการโค้ชที่ดีสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยู่ในตัวเอง นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นจูงใจให้โค้ชชี่มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่มีทางเลือกที่หลากหลายในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย ด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและ ปัญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมกับกระบวนการโค้ชที่ช่วยให้โค้ชพิชิดเป้าหมายของเขาได้ ก็เท่ากับโค้ชพิชิดเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองในClass ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา Session I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา
แก่นสำคัญของการโค้ชเพื่อเป้าหมาย (Coaching for Goal)
      อบรม สัมมนา
หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      อบรม สัมมนา
สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังความช่วยเหลือของโค้ช
      อบรม สัมมนา
Workshop: กำหนดสิ่งที่จะไปโค้ช

อบรม สัมมนา Session II : ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
      อบรม สัมมนา
การรับฟังเชิงสึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา
การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
      อบรม สัมมนา
การจูงใจและให้ทำสิ่งใด (Encouragement)
      อบรม สัมมนา
การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา
กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง

อบรม สัมมนา Session III : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชด้วย Grow Model
      อบรม สัมมนา
การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
      อบรม สัมมนา
การดำเนินการโค้ชด้วยรูปภาพ รูปทรงต่างๆ
      อบรม สัมมนา
เทคนิคการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
      อบรม สัมมนา
Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
      อบรม สัมมนา
Role Playing: ดำเนินการโค้ชกับเพื่อนๆ

อบรม สัมมนา Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม พนักงานระดับปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|