(หลักสูตร 1 วัน)
In-House [Course Outline Advance+]  
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น coaching

(Coaching for High performance)
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 FEB 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ จะมีทีมที่มีทักษะในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพิชิดเป้าหมาย การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่มต้นเป็นวัฏจักร ดังนี้...


อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสูง ผู้บริหารและผู้จัดการควรมีบทบาทเป็นโค้ชในขั้นตอนต่างๆ ให้กับทีมงานในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ และพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง เช่น...
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน จะทำให้สามารถสร้างคุณภาพของผลงานผ่านบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเอง ทำให้ผู้จัดการไม่ต้องคอยออกคำสั่ง หรือแนะนำโดยตรง ซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร เพราะบุคลากรย่อมมีวิธีการที่เป็นของตัวเอง และอยากใช้วิธีการของตัวเองมากกว่า โดยได้รับการดูแล และตรวจสอบติดตาม โดยผู้จัดการที่ไม่แทรกแซงงานพนักงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการมองเห็นหลักการของการเป็นโค้ชเพื่องบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้ชัดเจนขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถประยุกต์ทักษะการเป็นโค้ชกับการบริการผลการปฏิบัติให้การพัฒนาทีมงาน หได้อย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชในแต่ละช่วงเวลา ของวัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา Session I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance Management)
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา วงจรและวัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง


อบรม สัมมนา Session II : ทักษะสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Effective Questioning)
      อบรม สัมมนา การฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feed forward)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Direct Communication)
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา กิจกรรมI: การใช้คำถามเสริมพลัง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม II: การใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก


อบรม สัมมนา Session III : การประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      อบรม สัมมนา Workshop: การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน


อบรม สัมมนา Session IV : หลักการของผู้จัดการใจฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
      อบรม สัมมนา สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา Workshop: สรุปแนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงานของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม พนักงานระดับปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|