(หลักสูตร 1 วัน)
In-House [Course Outline Advance+]  
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน coaching

(Coaching on job)
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 FEB 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญของหัวหน้างาน คือการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอนงาน (Coaching on Job) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่ก็มักมีคำพูดจากหัวหน้าบางท่านว่า...
      อบรม สัมมนา ผมไม่มีเวลา คงสอนใครไม่ได้
      อบรม สัมมนา ดิฉันยังไม่เก่งเท่าไร สอนไปเขาก็คงไม่เชื่อ
      อบรม สัมมนา ผมสอนเขาแล้ว เขาไม่ฟัง จะให้ทำอย่างไร
      อบรม สัมมนา ดิฉันคงสอนคนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้หรอก
      อบรม สัมมนา ผมก็สอนเขาแล้ว เขาไม่ทำตาม ไม่รู้ต้องสอนอย่างไร
(เป็นต้น)

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและเทคนิคการสอนงานที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเองย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า หากหัวหน้างานมีความพร้อมในเรื่องการสอนทั้ง 4 ด้าน คือ...
       1. เทคนิคการสอนงานที่ดี
       2. บทบาทที่เหมาะสมในฐานะผู้สอน
       3. แนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอน
       4. ทักษะการจูงใจผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

อบรม สัมมนา เป้าหมายการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที จึงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จะทำให้ผู้เรียนคิดค้นวิธีการได้ ทำให้ยากที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเข้าใจ ดังนี้.....
      อบรม สัมมนา หลักการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เทคนิควิธีการที่เป็น Style ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้บนสภาพแวดล้อมเดิม
      อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะที่สำคัญกับการสอนงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย หลักการ และเทคนิคการสอนงานแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนคิด เรียนรู้ และประยุกต์ใช้การสอนงานของตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการสอนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ถูกสอนได้จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นใน Class ทำให้เกินความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและความตั้งใจ (Commitment) กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา Session I : หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สอนงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละประเภท
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง


อบรม สัมมนา Session II : เทคนิคการสอนให้เกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
      อบรม สัมมนา การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
      อบรม สัมมนา การกระตุ้น จูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
      อบรม สัมมนา การชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
      อบรม สัมมนา Workshop: การประยุกต์เทคนิคการสอนด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกปฏิบัติการสอนกับสถานการณ์


อบรม สัมมนา Session III : กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
      อบรม สัมมนา สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
      อบรม สัมมนา เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใดบ้าง?


อบรม สัมมนา Session IV : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม พนักงานระดับปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|