(หลักสูตร 2 วัน)
In-House [Course Outline Advance+]  
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย coaching

(Systematic Thinking and Analytical Thinking)
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 18 MAR 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บุคลากรสามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จำเป็นและสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ

อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากกว่าการคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ดังเช่น...


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) ในการทำงานในเรื่องต่างๆ โดยการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองที่แบ่งออกเป็นสมองส่วนคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) และสมองส่วนของอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่งเร้า (Limbic System) จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์แล้วกระตุ้นสมองส่วนคิดได้มากขึ้น

อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่บุคลากรยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นเพราะมีแนวความคิดที่เป็นเชิงลบ (หลุมพราง) กับการทำงาน ไม่ได้ใช้หลักคิดประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากพัฒนาบุคลากรได้สามารถใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

จุดประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดเชิงระบบและ การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการคิดที่ได้เรียนรู้สร้างเป็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิผลของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองในการคิดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

DAY I : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์
อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา
ความหมายของการคิด
      อบรม สัมมนา
การทำงานของสมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์
      อบรม สัมมนา
องค์ประกอบของการคิด
      อบรม สัมมนา
Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดของตัวเอง

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
      อบรม สัมมนา
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา
การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
      อบรม สัมมนา
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา
Workshop : การเลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนา

อบรม สัมมนา การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      อบรม สัมมนา
เครื่องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
      อบรม สัมมนา
หลักการสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
      อบรม สัมมนา
ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
      อบรม สัมมนา
Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน

อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลักการของการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญที่ก่อกำเนิดเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้แนวทางการคิดเชิงระบบ


DAY II : การประยุกต์หลักการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
อบรม สัมมนา การประยุกต์หลักการคิดกับการทำงาน
      อบรม สัมมนา สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการคิดเชิงระบบ


อบรม สัมมนา การพัฒนาหลักการคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์กับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลพิชิตปัญหา
      อบรม สัมมนา กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา (คิดสนุกๆ)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การเอาชนะปัญหา/อุปสรรคด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
      อบรม สัมมนา หลักการคิดเพื่อพิชิตปัญหา อุปสรรคสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิงระบบ”
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าสร้างแนวความคิด “ความเป็นเลิศส่วนบุคคล”
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักคิดสู่ผลสัมฤทธิ์ในงาน


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ
หลักสูตร อบรม ผู้บริหาร

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|