(หลักสูตร 1 วัน)
In-House [Course Outline Premium]  
หลักสูตร การเรียนรู้และปฏิบัติจริง...โดยดูการโค้ชจริง coaching
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 9 พ.ค. 60
หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้การโค้ชโดยการดู “การโค้ชจริง” จาก Master Coach จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้...
      อบรม สัมมนา มองเห็นกระบวนการโค้ชอย่างชัดเจนและถูกต้อง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจจังหวะของการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา เชื่อมโยงการโค้ชของ Master Coach กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที
      อบรม สัมมนา เกิดความเชื่อมั่นในการฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน “กระบวนการโค้ชเชิงลึก” ทีละขั้นตอนทำให้มองเห็น การโค้ชเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง และสามารถฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโค้ชที่เห็นได้ทันที ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น


อบรม สัมมนา การเรียนรู้ผ่าน “การ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการโค้ชด้วยการ์ด และสามารถนำการ์ดการโค้ชไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชทีมงานต่อไปได้ทันทีด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบการโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยทำให้กระบวนการโค้ชดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถใช้ประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้กระบวนการโค้ชตามโมเดลได้ง่ายยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประกอบการโค้ชของตัวเองต่อไป


วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการโค้ชโดยโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้มองเห็นกระบวนการโค้ชแล้วประยุกต์ใช้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ทันที
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเองอย่างหลากหลายเครื่องมือ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปโค้ชต่อได้ทันที
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ช ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองต่อไปกับการโค้ช ณ สถานการณ์จริง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรม

อบรม สัมมนา หลักการและกระบวนการโค้ช
      อบรม สัมมนา การสร้างกระบวนการโค้ชด้วย One Page Coaching
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตามกระบวนการโดย Master Coach
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การเรียนรู้กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชตาม Be-Do-Have Model
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงตาม GROW Model โดย Master Coach
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วย Be-Do-Have Model โดย Master Coach
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
      อบรม สัมมนา หลักการของการ์ดการโค้ช
      อบรม สัมมนา กระบวนการใช้การ์ดการโค้ช
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยการ์ดการโค้ชโดย Master Coach
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการ์ดการโค้ช
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ
      อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern Coaching)
      อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชจริงด้วยโมเดลโดย Master Coach
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติจริงด้วยการโค้ชตามโมเดล
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็น : Master Coach สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
      อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม

การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม พนักงานระดับปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ
หลักสูตร อบรม ผู้บริหาร

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|