(หลักสูตร 1 วัน)
In-House [Course Outline Premium]  
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...จากการโค้ชจริง coaching
Leadership and Strategic Development Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 9 พ.ค. 60
หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้การโค้ชด้วยการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจที่แก่นแท้ของการโค้ชด้วยตัวเอง โดยการดูกระบวนการโค้ชจาก Master Coach แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที เกิดความเชื่อมั่นในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น

อบรม สัมมนา ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...ช่วยทำให้โค้ชสามารถเลือกใช้ศาสตร์การโค้ชที่เหมาะสมกับเป้าหมาย สถานการณ์ อาการ และความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น...ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงได้ “ครบถ้วนทุกศาสตร์” ย่อมทำให้การโค้ชมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากขึ้น

อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)

อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)

อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชจากการโค้ชจริง สร้างการรับรู้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
อบรม สัมมนา เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ ความเหมือนและความแตกต่าง ของศาสตร์การโค้ชแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถเลือกใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเหตุการณ์จริงมาดำเนินการโค้ชแล้วถอดบทเรียน (Unpack) ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรม

อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักการ (Principle) ของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักการ (Principle) ของการโค้ชชีวิตที่มีความสุข
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักการ (Principle) ของการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน

อบรม สัมมนา การโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของการเลือกศาสตร์การโค้ช
      อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม

การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
Adult Learning ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หลักสูตร อบรม พนักงานระดับปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรม หัวหน้างาน
หลักสูตร อบรม ผู้จัดการ
หลักสูตร อบรม ผู้บริหาร

coaching Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|