(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร เทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching&Consulting
(SGC&C)
เปิดอบรม วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching&Consulting

       เทคนิคการสอนแนว “การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)” เหมาะสำหรับการใช้กระบวนการโค้ชกับการสอนที่มีกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักที่มีเป้าหมาย (Goal) ในเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ความรับผิดชอบและวิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพราขอบเขตงาน แนวทางปฏิบัติและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) มุ่งเน้นเรื่องใหญ่ๆ 4 เรื่อง
      1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนจดจ่อไปที่เป้าหมายแล้วประเมินสถานการณ์ของตัวเองตามความเป็นจริง ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ พร้อมสร้างทางเลือกที่หลากหลาย แล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ
      2. กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเอง (Goal Setting) สำรวจตัวเอง ค้นหาวิธีการของตัวเอง กำหนดแนวทางปฏิบัติของตัวเอง ผ่านกระบวนการชวนคิด ชวนคุย ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงของผู้เรียนตลอดเวลา
      3. เครื่องมือประกอบการโค้ชที่สอดคล้องกัน (Solution Coaching Tools) การใช้เครื่องมือเพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบในการคิดแนวทางของตัวเอง ตามหลักการที่เป็นทางเลือก แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับศักยภาพของตัวเองบนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้
      4. การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting) การสร้างกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมาย อาจต้องใช้ประสบการณ์ของวิทยากร & โค้ช เพื่อเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้วิธีการของตัวเอง ดังนั้นบทบาทการเป็นที่ปรึกษานี้ใช้กระบวนการโค้ช ก็เป็นส่วนสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม

       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม มุ่งเน้นเรื่องสำคัญ ดังนี้
      การใช้หลักการเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การประยุกต์ใช้
      การทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง
      การใช้เครื่องมือมาตรฐาน (Solution) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      การใช้จังหวะการโค้ช & การให้ประสบการณ์ที่กลมกลืนกัน
      การโค้ชที่แนวความคิดเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
      การใช้คำถามสำรวจตัวเอง (Exploring Questions) เชิงลึกบนเป้าหมาย

       การพัฒนาคุณสมบัติของวิทยากร & โค้ชที่ใช้การโค้ชแบบกลุ่ม
      การมีประสบการณ์ปฎิบัติจริงในเรื่องที่สอน
      การมีความรู้ ความสามารถในหลักการต่างๆ ที่ใช้ดำเนินการ
      การใช้กระบวนการโค้ชอย่างถูกต้องเหมาะสม
      การเป็นผู้รักการให้และแบ่งเป็นประสบการณ์ตัวเอง
      การคิดเชิงกลยุทธ์ที่มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ

       การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เป็นกระบวนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะสามารถทำให้การสอนมุ่งเน้นเรื่องสำคัญๆ ผ่านกระบวนการโค้ชแล้ว ทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางของตัวเองไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไปสู่เป้าหมายได้ทันที ทำให้เกิดผลลัพธ์ไปจับต้องได้ไปสู่เป้าหมายได้ทันที

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching&Consulting
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|