อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร Life & Performance Coaching

เปิดอบรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 Life & Performance Coaching
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

การโค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ชช่วยพาผู้อื่นออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของโค้ชชี่ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของโค้ชชี่ ออกมาด้วยการที่ทำให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการด้วยตัวของเขาเอง ทำให้การลงมือนำไปสู่เป้าหมายนี้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างไร

Adult Learning

ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการโค้ชชิ่ง จะมุ่งเน้นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะที่ต้องพัฒนา คือ
      Adult Learning การใช้คำถาม (Questioning Skill)
      Adult Learning การรับฟัง (Listening Skill)
      Adult Learning การสื่อสารที่ดี (Communication Skill)
      Adult Learning การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)

Adult Learning

การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ
      Adult Learning ความคิด ความรู้สึก (Life)
      Adult Learning ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

    ดังนั้น Life & Performance Coaching จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วนำไปสู่ผลการปฏิบัติงาน ของตัวเองตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะแรงผลักดันเกิดจากความคิด ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างการกระทำแล้วเกิดเป็นผลงานภายนอก

Adult Learning

การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้เพื่อช่วยให้โค้ชชีมีแนวทางของตัวเองด้วยนั้น การสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองในแต่ละกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชต้องกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางของตัวเองในการดำเนินการโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางของการโค้ชชิ่งอย่างง่ายๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
อบรม สัมมนา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะที่สำคัญของโค้ชด้านต่างๆ และสามารถนำกลับไปฝึกฝนได้ด้วยตัวเองหลังการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองได้พอเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เกิดความชำนาญต่อไป
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการโค้ชชิ่งด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและ Role Playing ต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม เกิดเป็นความเข้าใจด้วยตัวเองตาม Style ตัวเองอย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
Adult Learningเรียนรู้ความชัดเจนในโลกของการโค้ชชิ่ง (Coaching)

  Adult Learning สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช (What is Coaching)
  Adult Learning ความหมายที่แท้จริงของบทบาทโค้ชงาน
  Adult Learning หลักการและแนวความคิดของโค้ช
  Adult Learning โค้ชคือใคร?...ใครคือโค้ชกันบ้าง?
  Adult Learning Workshop
: สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช

Adult Learning ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมืออาชีพ

  Adult Learning การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
  Adult Learning การรับฟังเชิงรุกเข้าใจโค้ชชี่(Active Listening)
  Adult Learning การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เชิงลึก(Rapport)
  Adult Learning การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
  Adult Learning กิจกรรมย่อย: ฝึกฝนการใช้ทักษะประเภทต่างๆ
  Adult Learning Role Playing: การฝึกโค้ชชิ่งตามแนวทางเบื้องต้น

Adult Learning แก่นสำคัญของ Life & Performance Coaching

  Adult Learning หัวใจสำคัญของ Life Coaching
  Adult Learning
หัวใจสำคัญของ Performance Coaching
  Adult Learning การโค้ชชิ่งตาม GROW Model
  Adult Learning การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง (Coaching Tools)
  Adult Learning Role Playing : การโค้ชชิ่งแบบ 3 บทบาท

Adult Learning เทคนิคการสร้างแนวทางการโค้ชด้วยตัวเอง

  Adult Learning การประเมินโค้ชชี่ด้วยเทคนิค (Assessment)
  Adult Learning การกำหนดเป้าหมายของโค้ชชี่ (Goal Setting)
  Adult Learning การสร้างกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
  Adult Learning เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
  Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 
สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม

Adult Learning การเข้าใจความหมายของการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างแท้จริง
Adult Learning ทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการนำไปฝึกฝนต่อไป
Adult Learning กระบวนการการโค้ชชิ่งที่เป็นสากลอย่างแท้จริง
Adult Learning ความรู้สึกของการเป็นโค้ชตาม Style ตัวเอง
Adult Learning แนวทางการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
Adult Learning สนุกและอยากพัฒนาการเป็นโค้ชเพิ่มขึ้นทันที

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียน

Adult Learning ผู้บริหารที่สนใจการเป็นโค้ช
Adult Learning ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
Adult Learning หัวหน้างานที่มีหน้าที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

แนวทางการฝึกอบรม
Adult Learning การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

 
Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

Adult Learning แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)


หมายเหตุ :การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร?”
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

Adult Learning การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

Adult Learning อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
Adult Learning เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเอง และสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
Adult Learning ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
Adult Learning ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

Adult Learning กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  Adult Learning สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
  Adult Learning พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
  Adult Learning สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา

Adult Learning กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
Adult Learning การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

  Adult Learning ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
  Adult Learning การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  Adult Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
  Adult Learning การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
  Adult Learning ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม สามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
Life & Performance Coaching
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|