อาจารย์ บุญเลิศ  คณาธนสาร

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา
(Systems Problem Solving)
เปิดอบรม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา
หลักการและเหตุผล :

   ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็นทักษะที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสิ่งสำคัญเริ่มต้นจะต้องทำความเข้าใจปัญหาให้อย่างถ่องแท้เสียก่อน สามารถระบุหัวข้อปัญหาได้อย่างชัดเจน และสามารถจำแนกแยกแยะประเภทของปัญหาได้ จึงจะสามารถเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

   โดยในหลักสูตร “คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)” ได้นำหลักคิดที่สำคัญของ Peter M. Senge ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “The Fifth Discipline” ในเรื่อง Systems Thinking มาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาประเภทต่าง ๆ ผ่านแนวคิดการออกแบบระบบ (Systems Design) และการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyis) โดยผสานแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิด และเครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

กรอบความคิดของหลักสูตร
เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ปัญหา คือ อะไร ?
     Adult Learning นิยามของคำว่า “ปัญหา”
     Adult Learning การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
     Adult Learning ประเภทของปัญหา
2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
     Adult Learning Reinforcing Loop
     Adult Learning Balancing Loop
     Adult Learning Delay
3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
     Adult Learning แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ
4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
     Adult Learning แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

แนวทางในการฝึกอบรม

Adult Learning รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
     Adult Learning โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
     Adult Learning โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
     Adult Learning โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 26 พฤศจิยน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|