อาจารย์ สุณิชชา  ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน
(The coaching staff for quality and performance)
เปิดอบรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน
เนื้อหาของหลักสูตร
Adult Learning

หัวหน้างานและผู้จัดการ อาจมีความสับสนในตัวเองกับเรื่องการสอนงานและสั่งงาน ให้พนักงานหลายครั้งกับการเลือกใช้บทบาทไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง จึงเกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน สะสมกลายเป็นความกังวลในการพัฒนาทีมงาน จนลืมหัวใจสำคัญในการสอนงานว่าเป็นการสร้างการสร้างการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ (Career path) ของพนักงานคุณภาพ

Adult Learning

หัวหน้างานและผู้จัดการ มีความกังวลในการถ่ายทอดงานให้กับทีมงาน เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งการใช้ชีวิต และการทำงานเพราะอัตโนมัติใช้โหมดของความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ในการตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน ดังนั้นต้องมีการพัฒนากระบวนการและวิธีการสอน เพื่อสนับสนุนความกล้าเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเองก่อนเสมอ และพร้อมเผชิญเหตุการณ์ด้วยความมั่นใจ

Adult Learning

กระบวนการสอนงาน (Coaching) เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านแนวคิด วิธีการ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยศักยภาพของตัวเอง การพัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้าและผู้จัดการที่ดีสม่ำเสมอ เป็นการสร้างมาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาทีมงาน “พนักงานคุณภาพคุณปั้นได้”

วัตถุประสงค์

1. เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการสอนงานที่ดี และสนุกกับการพัฒนาทีมงานคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการสอนงานและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพนักงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นผู้สอนงานที่ดีและนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในสอนงานและสร้างเส้นทางการเติบโตในสไตล์ตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning สำรวจแนวคิดและสไตล์การสอนงานของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ
Adult Learning รู้จักความหมายและรูปแบบการสอนงานแบบต่างๆ

     Adult Learning ความหมายของการสอนงานแบบต่างๆ
     Adult Learning ความแตกต่างกันระหว่างการสั่งงาน,มอบหมายงานและการสอนงาน
     Adult Learning จุดประสงค์ในการสอนงาน (ปั้นพนักงาน) ตามหลักการ HR
     Adult Learning รูปแบบของการสอนงานแบบต่างๆ
(Teaching, Training, Mentoring, Consulting, Coaching)
     Adult Learning หัวใจสำคัญของการสอนงานที่ดี
Workshop: กำหนดประเด็นสำคัญในการสอนงาน (ปั้นพนักงาน)

Adult Learning กระบวนการและวิธีการสอนงาน ให้ได้พนักงานคุณภาพ
     Adult Learning เลือกพนักงานที่จะปั้น ด้วยหลักการตาราง (Able-Willing)
     Adult Learning การกำหนดหัวข้อการสอนงานด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน (Two way communication)
     Adult Learning การเตรียมตัวการสอนงาน (Coaching) ตามขั้นตอนด้วยความมั่นใจในตัวเอง
     Adult Learning การสรุปผลการสอนงานด้วยการบันทึกประเด็นสำคัญ (พัฒนาต่อเนื่อง)
Workshop: กำหนดรายละเอียดการสอนงาน และรูปแบบให้ชัดเจน (แบ่งปันเพื่อนๆ)
Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการสอนงาน

Adult Learning ทักษะสำคัญในการเป็นผู้สอนงานที่ดี
     Adult Learning การคิดเชิงบวก และเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน
     Adult Learning การสื่อสารสร้างสรรค์ (การฟัง / การถาม / การป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก / การจูงใจผู้อื่น)
     Adult Learning การบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาทีมงาน
     Adult Learning การมอบหมายและติดตามงานเชิงรุก (Proactive)
Workshop: กำหนดทักษะสำคัญในการพัฒนาตัวเอง

Adult Learning สร้างมาตรฐานการสอนงาน (Coaching) ในสไตล์ของส่วนงานตัวเองให้กับองค์กร
Adult Learning การบ้านสำหรับฝึกฝน

กลุ่มเป้าหมาย

         Adult Learning หัวหน้างาน
         Adult Learning ผู้จัดการ
         Adult Learning ผู้ที่หน้าที่คุมงานทุกระดับ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

Adult Learning การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
     Adult Learning Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
     Adult Learning Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
     Adult Learning Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     Adult Learning Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
     Adult Learning Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
     Adult Learning Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
     Adult Learning Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

Adult Learning กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

Adult Learning ภาพรวมของหลักสูตร
     Adult Learning ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     Adult Learning ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     Adult Learning สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     Adult Learning เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

Adult Learning ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     Adult Learning กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ ิ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สอนงานอย่างไรให้ได้พนักงานคุณภาพและมีผลงาน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 25 กันยายน 2560 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|