อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างาน
ที่มีประสิทธิภาพ
(Intensive Coaching Techniques for Effective Supervisor)
เปิดอบรม วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2560 เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
เนื้อหาของหลักสูตร

   องค์การในปัจจุบันต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง เพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน ตำแหน่ง “หัวหน้างาน” เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นผู้รับนโยบาย และกลยุทธ์จากผู้บริหาร นำลงสู่พนักงานปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสอนงานจึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับหัวหน้างานในทุกระดับ และทุกหน่วยงานในองค์การ หัวหน้างานที่มีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานที่ดี
2. เพื่อเกิดความรู้ด้านเทคนิคและเคล็ดลับในการสอนงานลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
3. เพื่อวางแผนและฝึกปฏิบัติในการสอนงานได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร

1. บทบาทของหัวหน้างานที่ดี
     Adult Learning ความหมายของ “หัวหน้างาน”
     Adult Learning ความสำคัญของหัวหน้างานต่อความสำเร็จขององค์การ
     Adult Learning บทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. การสอนงาน (Coaching) สำหรับหัวหน้างาน
     Adult Learning ความหมายของการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning ทักษะสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning กระบวนการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)
     Adult Learning Workshop : ฝึกฝนการสอนงาน (Coaching) สำหรับหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย

         Adult Learning หัวหน้างาน
         Adult Learning ผู้บริหาร
         Adult Learning ผู้ที่เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

แนวทางในการฝึกอบรม

1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันทีด้วยแนวทางของตนเอง ประยุกต์บนสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

2. การบรรยายเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี นำไปรู้แนวทางการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา

3. กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
     Adult Learning การบรรยายเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
     Adult Learning การนำเสนอความคิดเห็น เพื่อฝึกฝนการแสดงออกในฐานะผู้บริหาร
     Adult Learning Workshop สรุปเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
     Adult Learning การตอบคำถาม เพื่อจูงใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
     Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

4. กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|