อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
(Leadership 360 Degree)
เปิดอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเองและแสดงภาวะผู้นำ ต่อผู้อื่น ดังนั้น การเป็นผู้นำจึงเป็นบาทที่สำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งเราเรียกว่า “ผู้นำ 360 องศา”

Adult Learning

หลักการของการเป็นผู้นำ 360 องศา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ผู้อื่นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำหรือไม่ ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ดังนั้น ผู้นำควรพัฒนาตัวเองให้เกิดภาวะผู้นำภายในตัวเอง เช่น
    อบรม สัมมนา เผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน
    อบรม สัมมนา ท้าทายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
    อบรม สัมมนา เอาชนะหลุมพรางทางความคิดให้ได้ด้วยตัวเอง

Adult Learning

การพัฒนาภาวะผู้นำต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตัว การฝึกฝนคุณสมบัติของผู้นำ 360 องศา การสร้างคุณค่าผู้นำแบบ 360 องศา และการปฏิบัติตัวในฐานะ ผู้นำ 360 องศา จึงต้องดำเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น ภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา ที่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำ 360 องศา และการปฏิบัติต่อบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำ
อบรม สัมมนา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างแผนการพัฒนาตัวเองให้เกิดคุณค่าในตัวเองด้วย Style การเป็นตัวของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

อบรม สัมมนา

Adult Learning สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศาของตัวเอง
    อบรม สัมมนา คุณอยากเป็นผู้นำ 360 องศาหรือไม่?
    อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา Workshop: กรอบความคิดเกี่ยวกับผู้นำ 360 องศา

Adult Learning สาเหตุของการเป็นผู้นำ 360 องศาที่ไม่สมบูรณ์แบบ
    อบรม สัมมนา ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
    อบรม สัมมนา ความท้าทายของผู้นำที่ต้องเผชิญ
    อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในฐานะผู้นำ
    อบรม สัมมนา Workshop: เทคนิคการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ

Adult Learning หลักการที่ผุ้นำ 360 องศาต้องฝึกฝนปฏิบัติ
    อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
    อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
    อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
    อบรม สัมมนา Workshop: การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพรางในฐานะผุ้นำ 360 องศา

Adult Learning การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผุ้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา คุณสมบัติของผู้นำ ผุ้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา แนวทางการปฏิบัติตัวในฐานะผุ้นำ 360 องศา
    อบรม สัมมนา คุณค่าของผู้นำแบบ 360 องศา
    อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางในการฝึกอบรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
     อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
     อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
     อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
     อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learningหัวหน้างาน
Adult Learningผู้จัดการ

กรอบในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
อบรม สัมมนา
Adult Learning ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”

Adult Learning วิธีปฏิบัติ
     Adult Learning ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
         - จุดเด่น              
         - ความสามารถพิเศษ       
         - สิ่งที่ภูมิใจ

Adult Learning ผลที่ได้รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง”
: การชมตัวเองจะทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชมตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทำให้เห็นแก่ตัว เป็นต้น ซี่งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์นั้น จะทำให้เรามีเป้าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว

Adult Learning การนำไปฝึกฝนต่อไป
: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กำลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังเจอหรือแก้อาการท้อถอยได้ ยิ่งชมตัวเองมากหรือบ่อยแค่ไหนจะทำให้เรามีพลัง ในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น

Adult Learning สาเหตุที่ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คำชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผู้อื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกท้อถอยหรือหมดแรง ในการทำงาน แต่ถ้าเราชมตัวเองได้ เราก็จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกของเราไม่รู้หรอกว่าใครชมขอให้เป็น คำชม ก็พอ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

Adult Learning การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
    ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
     Adult Learningแนะนำตัวเอง
     Adult Learningคำสำคัญ ( Key Words )
     Adult Learningคำถามสร้างแนวความคิด

Adult Learning การสำรวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเองการทำให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
     Adult Learningค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
     Adult Learningสำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
     Adult Learningเรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

Adult Learning กำหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเองกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
     Adult Learningเลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
     Adult Learningเปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
     Adult Learningกำหนดแนวทางของตัวเองใหม่

Adult Learning กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style  ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
     Adult Learningการเตรียมความพร้อมของตัวเอง
     Adult Learningวางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
     Adult Learningเลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
     Adult Learningปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

Adult Learning สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
     Adult Learningทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
     Adult Learningนำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

Adult Learning Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้ดำเนินการ Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
     Adult Learningกระตุ้นให้   คิด ->  เขียน  -> พูด
     Adult Learningการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
     Adult Learningการนำเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
     Adult Learningการนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง

Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมเรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรม ยืนยันกับตัวเองว่าจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
     Adult Learningเรื่องที่ได้รับจากการอบรม
     Adult Learningเรื่องที่ชอบ
     Adult Learningเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
     Adult Learningการบ้านของตังเอง

Adult Learning กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
     Adult Learning เกม / การละเล่น
     Adult Learning Role Playing
     Adult Learning นิทานให้แนวความคิด
     Adult Learning กรณีศึกษา

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 20 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|