อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
(Self-development to become a new generation Manager)
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2560 การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
หลักการ/แนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในงานเป็นอย่างมาก แต่มักมีความกังวลกับการบริหารทีมงานว่าจะทำให้ทีมงานยอมรับได้หรือไม่ สั่งงานแล้วไม่มีคนปฏิบัติตาม จึงต้องลงมือทำเองเป็นส่วนใหญ่ เพราะอยากให้งานออกมาดี แต่ไม่ไว้วางใจว่าทีมงานจะทำได้ดี จึงเกิดความเครียดและทำงานไม่ทันเพาะคิดว่าต้องทำอยู่คนเดียว ทำให้ไม่ชอบที่จะเป็นผู้จัดการ

อบรม สัมมนา ผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากเก่งเรื่องงานแล้ว ควรมีความสามารถเรื่องการบริหารและการจูงใจทีมงานได้ด้วย เพราะผลงานของทีมย่อมเกิดจากทุกคนภายในทีมทำหน้าที่ของตัวเอง และรวมเป็นผลงานของทีมไม่ใช่คนในทีมต่างคนต่างทำ และทำอยู่ไม่กี่คน ผลงานจึงออกมาไม่ดี ดังนั้นผู้จัดการยุคใหม่ต้องสั่งการ, ควบคุม, จัดการ และสอนเขาไม่ใช่ลงมือทำแทนทีมงาน

อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้จัดการต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะทีมงานรอผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำทีมอย่างแท้จริง หากทำให้ทีมงานยอมรับได้ ก็จะเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ เพื่อก้าวเป็นผู้จัดการที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากยิ่งขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงๆ ของตัวเองได้ทันทีหลังกการฝึกอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
      อบรม สัมมนา คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน?
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้ชำนาญการสู่การเป็นผู้จัดการ
      อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ
      อบรม สัมมนา Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง


อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการสอนงาน (Empowerment)
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
      อบรม สัมมนา การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
      อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)
      อบรม สัมมนา Workshop: การวางแผนพัฒนาทักษะของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองในฐานผู้จัดการ


อบรม สัมมนา สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีมงาน
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
      อบรม สัมมนา พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
      อบรม สัมมนา Workshop: คุณโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง?


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมงาน
      อบรม สัมมนาการบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานที่มีความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานในสถานการณ์ปกติ


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

อบรม สัมมนา แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|