อาจารย์ เบญจภา  พลอยเลื่อมแสง

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน
(Happy Money: Financial Freedom)
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2560 วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน
หลักการ/แนวความคิด
Adult Learning

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือ มนุษย์เงินเดือน เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งของตัวเองและครอบครัว ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินที่ดีก็จะสามารถนำไปบริหารจัดการการเงิน เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยาก

Adult Learning

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คือการเป็นมนุษย์เงินผ่อน”
“เป็นมนุษย์เงินเดือน...เก็บเงินยังไงก็ไม่มีวันรวย”
“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน”
“เป็นมนุษย์เงินเดือน....ใช้เงินเดือนชนเดือน...สุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บ”
เรามาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนของเรา อยู่ได้อย่างมีความสุขแบบไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนอีกต่อไป ด้วย การวางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน

Adult Learning

เราจะมาเรียนรู้ “ปลดหนี้เพิ่มเงินออม” ,“ลงทุนเพิ่มค่า”, “เพิ่มสุขวัยเกษียณ”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการการเงินเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและสามารถวางเป้าหมายทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Adult Learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำการวางแผนการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงิน ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดแรงบันดาลใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ส่วนที่ 1 : ทำไมต้องวางแผนการเงิน
     Adult Learning 10 ความผิดพลาดที่ทำให้เงินไม่พอใช้จนวันสุดท้ายของชีวิต
     Adult Learning นิสัยใช้เงิน บอกทางเดินชีวิต
     Adult Learning ตรวจสุขภาพทางการเงินสู่เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล
     Adult Learning ปิรามิดการเงิน
     Adult Learning สมุดบัญชี Happy Money

ส่วนที่ 2 : ปลดหนี้เพิ่มเงินออม
     Adult Learning วางแผนเป็นหนี้อย่างถูกวิธี
     Adult Learning บริหารหนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     Adult Learning ทฤษฎีสมการเงินออมและเทคนิคออมง่ายๆให้ได้ผล
     Adult Learning Rule of 72
     Adult Learning Latte Effect

ส่วนที่ 3 : ลงทุนเพิ่มค่า
     Adult Learning มหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้นและเงินเฟ้อภัยร้ายใกล้ตัว
     Adult Learning ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
     Adult Learning กลยุทธ์การวางแผนภาษี
     Adult Learning พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน
     Adult Learning การโอนย้ายความเสี่ยง

ส่วนที่ 4 : เพิ่มสุขวัยเกษียณ
     Adult Learning มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้อย่างมีความสุข
     Adult Learning 5 ขั้นตอน เตรียมเกษียณบนกองเงิน
     Adult Learning แหล่งเงินได้หลังเกษียณ
     Adult Learning การรักษาความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
     Adult Learning Workshop: การใช้ Financial Calculator เพื่อหาเป้าหมายทางการเงิน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

Adult Learning มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง
     Adult Learning การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
     Adult Learning Workshop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและฝึกปฏิบัติจริง
     Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
     Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
วางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|