อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน
(Happy Workplace)
เปิดอบรม วันที่ 23 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน
หลักการ/แนวความคิด

อบรม สัมมนา แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรและการบริหารความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์กร แล้วยังมุ่งส่งเสริมและจัดการให้บุคลากร “ทำงานอย่างมีความสุข” ด้วย ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและระหว่างประเทศล้วนส่งผล กระทบต่อองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการที่ประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ (ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน) กำลังมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะช่วยเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเปิดเสรีการค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรี ทางการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี การบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วย ดังนั้นการปรับตัวของทั้ง องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละองค์กร ควรจะทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และวางแผนรองรับทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องรักษา พนักงานที่มีคุณภาพไม่ให้โยกย้ายไปจากองค์กรท่ามกลางการเปิดตลาดเสรีแรงงาน โดยการสร้างความสุขของคนภายในองค์กร

อบรม สัมมนา ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับองค์กรสมัยใหม่ จนนำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมในองค์กรขึ้น ลดอัตราการขาดงาน การลาออก ลดความเครียดของคนงาน ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างองค์กรเพื่อช่วงชิงบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นเลิศ (War of Talent) ให้มาร่วมงานกับองค์กร นอกจากจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรทั้งในแง่ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แล้วยังสามารถขยายผลไปสู่ความสุขใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้วย

อบรม สัมมนา การสร้างความสุขในการทำงาน เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร”ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร เป็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ดีขึ้น

อบรม สัมมนา การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยน และพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น

อบรม สัมมนา หากองค์กรใดสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ จะสารมาถเป็นแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงและ พัฒนาองค์กรในสาขาอื่น ๆ ให้พนักงานเกิดความสุขในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการในการพัฒนา พนักงานในองค์กรนั้นๆ อย่างมีเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมให้สอดรับกับ สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคกระแสโลกาภิวัตน์นี้ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมในการ ดำเนินงาน การบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทาง, หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในองค์กร รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การปรับทัศนคติ วิธีคิดที่มีผลตนเองและองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
อบรม สัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยน ให้สามารถนำ ไปเป็นกรณีศึกษา สำหรับการประยุกต์ใช้กับตนเองในอนาคต

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

PART 1 : การพัฒนาตนเองภายใน
    Adult Learning Happy Soul
    Adult Learning Workshop : กิจกรรมเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณ
    Adult Learning สนุกกับสมองของเรา
    Adult Learning จุดพลังชีวิต คิดเชิงบวก
    Adult Learning Role play :จุดพลังตนเอง

PART 2 : การพัฒนาตนเองภายใน
    Adult Learning การห่วงใยผู้อื่น
    Adult Learning ความสุขจากการให้
    Adult Learning Workshop : Pay it forward

PART 3 : การพัฒนาตนเองภายนอก
    Adult Learning การทำงานเป็นทีมให้มีความสุข
    Adult Learning กรณีศึกษา : สร้างทีมเวิร์ค

PART 4 : การพัฒนาตนเองภายนอก
    Adult Learning Happy Workplace
    Adult Learning Workshop : สถานที่ทำงานในฝัน

PART 5 : บทส่งท้าย - มองอนาคต
    Adult Learning กรณีศึกษา: คนแห่งความสุข

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง
    Adult Learning การบรรยาย: เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
    Adult Learning Work Shop: กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
    Adult Learning การนำเสนอ: เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
    Adult Learning กรณีศึกษา: ตัวอย่างเหตุการณ์/ ประสบการณ์จริงของทางวิทยากร
    Adult Learning การตอบคำถาม: จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
    Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม
วันที่ 21 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|