อาจารย์ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงาน
(Human Resource Management for Non HR)
เปิดอบรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2560 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงาน
เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning พนักงานทุกคน ทุกระดับ ถือว่าเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จขององค์การ ถ้าองค์การใดที่มีพนักงานที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ จะทำให้เกิดแนวโน้มที่ดีแก่องค์การนั้น องค์การจึงต้องมีการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อพาองค์การไปสู่ความสำเร็จ

Adult Learning ในองค์การธุรกิจจะมีบุคลากรทุกเพศทุกวัยปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่การงานของตน ต้องการโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นที่องค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกระดับจึงควรเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

Adult Learning หน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงที่เดียว HR ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่อง “ระบบ” ผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง การบริหารคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานของตนเอง พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ การที่พนักงานมีความเข้าใจในความรู้ และทักษะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมากขึ้น จะทำให้พนักงานเข้าใจบทบาทของ HR บทบาทของผู้บริหารตามสายงาน สามารถบริหารจัดการตนเอง รวมถึงวางแนวทางให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักคิดและมีมุมมองในการพัฒนาตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์/พันธกิจขององค์การกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

2. งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2.1 สมรรถนะ (Competency) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

     Adult Learning ความหมายของสมรรถนะ
     Adult Learning ประเภทของสมรรถนะ
     Adult Learning การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยสมรรถนะ
2.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
     Adult Learning ความหมายของการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
     Adult Learning กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
     Adult Learning เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2.3 การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
     Adult Learning ความหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
     Adult Learning แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     Adult Learning ประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
     Adult Learning ความหมายของคนเก่ง (Talent)
     Adult Learning แนวคิดการพัฒนาคนเก่ง (Talent)
2.5 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและพนักงาน
     Adult Learning การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
     Adult Learning การจัดการสายอาชีพ (Career Management)
     Adult Learning การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning)
     Adult Learning การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

         Adult Learning พนักงานทุกระดับ/ทุกหน่วยงาน

แนวทางในการฝึกอบรม

1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันทีด้วยแนวทางของตนเอง ประยุกต์บนสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

2. การบรรยายเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี นำไปรู้แนวทางการพัฒนาตนเอง

3. กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
     Adult Learning การบรรยายเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
     Adult Learning การนำเสนอความคิดเห็น เพื่อฝึกฝนการแสดงออกในฐานะผู้บริหาร
     Adult Learning Workshop สรุปเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
     Adult Learning การตอบคำถาม เพื่อจูงใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
     Adult Learning การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงาน
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|