Public Course / อบรม สัมมนา ประจำปี 2559
บอกต่อหน้านี้
 
อาจารย์  ณัฏฐา  วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
สำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด
(Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
เปิดอบรม วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23
Coach & Professional Trainer
Download Brochure ได้ที่นี่
 
หลักการและแนวคิด
Adult Learning

การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และประสบในทุกๆวัน ซึ่งปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาเล็ก-ใหญ่ มีความซับซ้อนมากน้อย และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย หรือ ยากลำบากแตกต่างกันไป บุคคลที่มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี และมีความมั่นใจในการเผชิญปัญหา ย่อมประสบความสำเร็จในการเติบโตในการทำงาน

อบรม สัมมนา
Adult Learning

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ และต้องการให้มีการพัฒนาทักษะการคิดแก่พนักงานในทุกระดับ  โดยเฉพาะในระดับ หัวหน้างาน เนื่องจากเป็นแกนกลางที่สำคัญในการเชื่อมต่อ นโยบายและการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ทักษะการคิดด้านหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือทักษะในการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ หากมีการพัฒนาอย่างมีระบบ ก็จะมีส่วนช่วยทำให้การทำงานของพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Adult Learning

มีแนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ อยู่เป็นจำนวนมาก การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานในฐานะผู้นำ ที่สอดคล้องกับ Style ของผู้นำย่อมทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ตาม

Adult Learning

ผู้บริหาร คาดหวังการทำงานของหัวหน้างาน ในด้านการคิด ในการรักษามาตรฐานการทำงาน ให้มีข้อผิดพลาด ให้น้อยที่สุด ลดการสูญเสีย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการให้ หัวหน้างานมีแนวความคิดในการเพิ่ม และ ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดีขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องสามารถ identify ปัญหา และสามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ และ แก้ปัญหาในระยะยาวได้

อบรม สัมมนา
วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขบวนการ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
อบรม สัมมนา ให้ผู้เรียน มีวิธีการในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือที่เรียนรู้ ตาม Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา นำเครื่องมือการแก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน ให้สามารถทำงานและคิดอย่างมีระบบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

Adult Learning พนักงานระดับปฏิบัติการ
Adult Learning หัวหน้างาน/ผู้จัดการ
Adult Learning ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
Adult Learning สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ ปัญหา , การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ

  Adult Learning ความหมายของการคิด
  Adult Learning คุณมีแนวคิดในการมองปัญหาเป็นอย่างไร
  Adult Learning ขบวนการ และ แนวความคิดในการแก้ปัญหา
  Adult Learning ตัวอย่างแนวความคิด ในการแก้ปัญหา
       - 8 D Problem Solving Process
       - AI : Appreciative Inquiry

  Adult Learning Workshop: สร้างแนวความคิด และ ขบวนการแก้ปัญหา

Adult Learning หลักคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้

  Adult Learning การคิดเชิงวิเคราะห์
  Adult Learning การคิดเชิงกลยุทธ์
  Adult Learning การคิดเชิงระบบ
  Adult Learning การคิดนอกกรอบ
  Adult Learning Workshop: เลือกหลักคิดในการใช้ในขบวนการแก้ปัญหา

Adult Learning เครื่องมือนักคิดเพื่อการแก้ปัญหา(การระบุปัญหา และกำหนดปัญหา)

  Adult Learning เครื่องมือนักคิดเพื่อการแก้ปัญหา(การระบุปัญหา และกำหนดปัญหา)
  Adult Learning การใช้คำถาม 5 Why
  Adult Learning หลักการพาเรโต 80:20
  Adult Learning แผนผังสาเหตุและผล (ผังก้างปลา)
  Adult Learning การใช้ตารางตรวจสอบ (Check Sheet)
  Adult Learning ตารางสำคัญ-เร่งด่วน
  Adult Learning ตารางง่าย-คุ้มค่า
  Adult Learning Workshop: การฝึกฝนใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง

Adult Learning การสร้างทางเลือก และการตัดสินใจ

  Adult Learning การพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
       - สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
       - องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
       - การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
  Adult Learning ขบวนการ และเครื่องมือสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
       - กำหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
       - การเสนอทางเลือกต่างๆ
       - ประเมิน และสำรวจรายละเอียด ของทางเลือกต่างๆ
       - การตัดสินใจเลือกทางเลือก
  Adult Learning Role Play: การใช้ข้อมูล, ความคิดและเทคนิคในการตัดสินใจ

Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
 
แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร

Adult Learning การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning  ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
Adult Learning การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การดำเนินชีวิตของตัวเอง            
           Adult Learning การบรรยาย   50% : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
           Adult Learning Work Shop  20% : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
           Adult Learning การนำเสนอ 20% : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
           Adult Learning Role Playing 10% : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
           Adult Learning การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น  
     
Adult Learning ให้ผู้เข้าฝึกอบรมกำหนดแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
เปิดอบรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่
โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท23
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : infoentraining(@)gmail.com, crmentraining(@)gmail.com
 
|