บทความ อบรม สัมมนา
กลับหน้ารวมสาระบทความ
สาระบทความของ EnTraining
โดยอาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

บทความเรื่อง Burned out, Brain drain: Is money the way out? (Part 2)

เคล็ดลับความสำเร็จในการผูกมัดใจบุคลากรขององค์กรระดับชั้นนำ เขาทำกันอย่างไร (ตอนที่ 2)

 
 
คราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่านักบริหารมืออาชีพสมัยใหม่เขาผูกมัดใจบุคลากรกันอย่างไร แต่ก่อนที่จะเข้าถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรระดับชั้นนำ ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จที่ได้รับเป็นผลจากความสามารถของผู้บริหารองค์กรทั้งความรอบรู้และความสามารถในเชิงศาสตร์ และศิลป์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลำพังการอาศัยเพียงความรู้และทฤษฎีโดยปราศจากการผสานประยุกต์ให้สอดรับ กับวิถีการดำเนินธุรกิจขององค์กรและพร้อมไปกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สนับสนุนด้วยแล้ว การผูกมัดใจบุคลากรก็มิอาจจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้หรืออาจได้ผลเพียงชั่วคราวและกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
แม้ว่าความสำเร็จจะเกิดจากความเจนจัดของผู้บริหารในการเลือกสรรกลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสมกับองค์กร การเข้าใจถึงปรัชญาและแนวคิดของการผูกมัดใจบุคลากรก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยให้ผู้บริหารได้เข้าถึงใจของบุคลากร เพื่อพัฒนากลเม็ดเคล็ดลับของการผูกมัดใจที่มีประสิทธิผลและคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งการจะอธิบายถึงปรัชญาและแนวคิดของการผูกมัดใจบุคลากรให้เห็นภาพกันอย่างง่ายดายและกระจ่างชัด คงต้องถามว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนที่อธิบายความสำเร็จของการผูกมัดใจบุคลากรคืออะไร และเมื่อก้าวเดินเข้าไปในองค์กรหนึ่งๆแล้ว จะสังเกตได้จากสิ่งใดว่าองค์กรนั้นๆได้มีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการผูกมัดใจบุคลากร ทั้งนี้ผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างๆและบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้เห็นพ้องต้องกันว่า ความสำเร็จของการผูกมัดใจบุคลากรสามารถสังเกตได้จากตัวบุคลากรขององค์กรและบรรยากาศแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กล่าวคือให้สังเกตจากสัญญาณที่บ่งบอกถึงการแสดงออกถึงทัศนคติในเชิงบวกของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่องค์กรสามารถผูกใจไว้ได้จะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อก้าวเข้าไปสู่องค์กรนั้นๆ เช่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความพร้อม เต็มใจให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำงานในเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งเพื่อตนเองและองค์กร เชื่อมั่นในคุณค่าขององค์กร ยอมรับ เชื่อมั่น ให้เกียรติผู้ร่วมงานและเต็มในให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆเสมอ มีการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจวิถีการดำเนินงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรทั้งในรายละเอียดและภาพรวม เป็นต้น และจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสร้างสรรค์ในสถานที่ทำงาน เช่น สถิติการหยุดงาน การลาออกต่ำมาก ความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงาน ความจริงจังต่อการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเป้าหมายขององค์กร บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายนอกและภายในที่มีความเป็นมิตรต่อกัน เป็นต้น
หากมองในภาพรวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการผูกมัดใจบุคลากร จะพบว่าผลโดยตรงที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือบุคลากรที่องค์กรสามารถผูกใจไว้ได้จะสามารถสร้าง ผลงานและมีผลปฏิบัติงานที่ดีกว่าบุคลากรที่ยังไม่มีใจให้กับองค์กร จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าองค์กรที่ต้องการขยายตัวและการเติบโตโดยมุ่งการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร จะต้องให้ความใส่ใจกับการพัฒนาและการสร้างการผูกมัดใจพนักงานให้มีขึ้นในองค์กร ทั้งนี้มีข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการผูกมัดใจที่มีต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ อาทิ จากการศึกษาสำรวจวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหลายแห่ง ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ว่าองค์กรที่สามารถสร้างความผูกมัดใจจากบุคลากรได้มากกว่า จะมีอัตราการเติบโตของผลประกอบการมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญด้วย รวมทั้งยังได้ศึกษาถึงผลลัพธ์ในด้านอื่นๆที่เนื่องมาจากการสร้างความผูกมัดใจด้วย เช่น ต้นทุนการประกอบการที่ดีขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าและความสามารถในการรักษาลูกค้าไว้ได้มีการปรับตัวที่ดีขึ้น ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรก็มีพัฒนาการมากขึ้น และมีอัตราการลาออกจากงานที่ลดลง โดยจากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าองค์กรที่มีการผูกมัดใจบุคลากรได้น้อยจะมีอัตราการลาออกจากงานมากกว่าองค์กรที่ผูกมัดใจได้ดีกว่าถึง 4 เท่า รู้แบบนี้ถ้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็แปลกแล้วครับ หากองค์กรต้องสูญเสียคนดีมีฝีมือไป บอกได้คำเดียวว่า "เสียดาย" ครับ ซึ่งถ้าผูกมัดไว้ได้ผลดีจะตามมาอีกมากมาย มีอะไรบ้างไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับ
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|