ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HR
การแบ่งประเภทพนักงาน
การแบ่งงานเร่งด่วน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (2)
 
  การสรรหาบุคลากร
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศ
   พนักงานที่ดี
เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงาน
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
 
 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
 
   
การพัฒนาตัวเองให้
เป็นวิทยากรภายใน
(ต่อ)
 
 
 
2) กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
• ผมกำหนดหัวข้อหลักๆ ในการจัดทำ Course Outline ดังนี้
- หลักการและแนวความคิด
- วัตถุประสงค์
- หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร
- แนวทางการฝึกอบรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- กรอบในการฝึกอบรม (Course Framework)
- ระยะเวลาการฝึกอบรม

• ลองดู Course Outline ของผมเป็นตัวอย่างก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ
 
3) จัดทำ Slide Presentation ให้สอดคล้องกับ Course Outline
  • ก่อนเริ่มต้นเขียนเป็น Slide Presentation นั้น ผมจะเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ของแต่ละ Slide ก่อน ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้าง เป็นช่วงของการ Draft เนื้อหาก่อน โดยใช้กรอบความคิดหลักที่ผมกำหนดไว้พิจารณา ดังนี้
ชื่อหลักสูตร ............................................................
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่่อง ........................................
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ เรื่อง .................................................
เพื่อแก้ไขใน เรื่อง................................................................
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาใน เรื่อง .........................................

หมายเหตุ : อาจเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารให้มา หรือ เรากำหนดขึ้นเองก็ได้

หัวข้อหลักของเนื้อหา
เกริ่นนำเพื่อให้เห็นหลักการของหลักสูตร
แนวทางการฝึกอบรม
เนื้อหาในช่วงแรก
เนื้อหาในช่วงกลาง
เนื้อหาในช่วงท้าย
การสรุปผลลัพธ์
การบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
ปิดท้ายหลักสูตร
กิจกรรมที่คาดว่าจะมีการแทรกในเนื้อหาของหลักสูตร
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
แบบทดสอบ /ตรวจสุขภาพ
Workshop: คิด, เขียน, พูด
กรณีศึกษา : คำปรึกษาเชิงประสบการณ์
การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
รูปภาพให้แนวคิด
คำถามต่างๆ เพื่อการจูงใจ
• การใช้กรอบเหล่านี้ในการพิจารณาทำให้ผมมีจำนวน Slide ที่ต้องการง่ายขึ้น โดยยังไม่ต้องกังวลกับเนื้อหาในรายละเอียดของแต่ละ Slide เพราะเมื่อเรามีหัวข้อใหญ่แล้วเราสามารถใส่รายละเอียดได้เอง เนื่องจากเรามีข้อมูลดิบอยู่เยอะอยู่แล้วก่อนจะทำหลักสูตร ตัวอย่างของผมเป็นดังนี้ครับ
รูปหน้าแรก (หลักสูตร, รูปของผม)
รูปภาพให้แนวคิด (รูปเกี่ยวกับผู้นำ)
ผู้นำในอุดมคติของคุณคือใคร?
คุณเป็นผู้นำแบบไหน?
Workshop 1: คุณอยากเป็นผู้นำเพราะอะไร?
แนวทางการฝึกอบรม
ความคาดหวังจากการฝึกอบรม
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
คุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ
• ผมขออนุญาตเขียนไม่ครบตาม Slide นะครับเพราะเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถ Download Slide ของผมไปใช้ได้อยู่แล้ว พอเป็นแนวทางให้ทุกท่านเห็นภาพก็คงพอ
 
• หลังจากนั้นก็เริ่มลงมือเขียนรายละเอียดแต่ละ Slide ทีละ Slide ตาม Step ที่เราออกแบบไว้แล้ว ระหว่างการเขียนก็อย่าเครียดนะครับ เพราะเขียนแรกๆ จะยากมาก ให้ลอกเนื้อหาจากที่เราเก็บรวบรวมไว้มาก่อน อย่าเพิ่งคิดเองทั้งหมด ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปครับ
 
• Download ตัวอย่าง Slide ของผม "Leadership within You V.1” มาประกอบการศึกษาได้นะครับ
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|