ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HR
การแบ่งประเภทพนักงาน
การแบ่งงานเร่งด่วน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (2)
 
  การสรรหาบุคลากร
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศ
   พนักงานที่ดี
เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงาน
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
 
 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
 
   
การพัฒนาตัวเองให้
เป็นวิทยากรภายใน
(ต่อ)
 
 
 
2) กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ผมกำหนดหัวข้อหลักๆ ในการจัดทำ Course Outline ดังนี้
- หลักการและแนวความคิด
- วัตถุประสงค์
- หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร
- แนวทางการฝึกอบรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับ
- กรอบในการฝึกอบรม (Course Framework)
- ระยะเวลาการฝึกอบรม

ลองดู Course Outline ของผมเป็นตัวอย่างก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ
 
3) จัดทำ Slide Presentation ให้สอดคล้องกับ Course Outline
  ก่อนเริ่มต้นเขียนเป็น Slide Presentation นั้น ผมจะเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ของแต่ละ Slide ก่อน ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้าง เป็นช่วงของการ Draft เนื้อหาก่อน โดยใช้กรอบความคิดหลักที่ผมกำหนดไว้พิจารณา ดังนี้
ชื่อหลักสูตร ............................................................
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่่อง ........................................
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ เรื่อง .................................................
เพื่อแก้ไขใน เรื่อง................................................................
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาใน เรื่อง .........................................

หมายเหตุ : อาจเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารให้มา หรือ เรากำหนดขึ้นเองก็ได้

หัวข้อหลักของเนื้อหา
เกริ่นนำเพื่อให้เห็นหลักการของหลักสูตร
แนวทางการฝึกอบรม
เนื้อหาในช่วงแรก
เนื้อหาในช่วงกลาง
เนื้อหาในช่วงท้าย
การสรุปผลลัพธ์
การบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
ปิดท้ายหลักสูตร
กิจกรรมที่คาดว่าจะมีการแทรกในเนื้อหาของหลักสูตร
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
แบบทดสอบ /ตรวจสุขภาพ
Workshop: คิด, เขียน, พูด
กรณีศึกษา : คำปรึกษาเชิงประสบการณ์
การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
รูปภาพให้แนวคิด
คำถามต่างๆ เพื่อการจูงใจ
การใช้กรอบเหล่านี้ในการพิจารณาทำให้ผมมีจำนวน Slide ที่ต้องการง่ายขึ้น โดยยังไม่ต้องกังวลกับเนื้อหาในรายละเอียดของแต่ละ Slide เพราะเมื่อเรามีหัวข้อใหญ่แล้วเราสามารถใส่รายละเอียดได้เอง เนื่องจากเรามีข้อมูลดิบอยู่เยอะอยู่แล้วก่อนจะทำหลักสูตร ตัวอย่างของผมเป็นดังนี้ครับ
รูปหน้าแรก (หลักสูตร, รูปของผม)
รูปภาพให้แนวคิด (รูปเกี่ยวกับผู้นำ)
ผู้นำในอุดมคติของคุณคือใคร?
คุณเป็นผู้นำแบบไหน?
Workshop 1: คุณอยากเป็นผู้นำเพราะอะไร?
แนวทางการฝึกอบรม
ความคาดหวังจากการฝึกอบรม
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
คุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ
ผมขออนุญาตเขียนไม่ครบตาม Slide นะครับเพราะเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถ Download Slide ของผมไปใช้ได้อยู่แล้ว พอเป็นแนวทางให้ทุกท่านเห็นภาพก็คงพอ
 
หลังจากนั้นก็เริ่มลงมือเขียนรายละเอียดแต่ละ Slide ทีละ Slide ตาม Step ที่เราออกแบบไว้แล้ว ระหว่างการเขียนก็อย่าเครียดนะครับ เพราะเขียนแรกๆ จะยากมาก ให้ลอกเนื้อหาจากที่เราเก็บรวบรวมไว้มาก่อน อย่าเพิ่งคิดเองทั้งหมด ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปครับ
 
Download ตัวอย่าง Slide ของผม "Leadership within You V.1” มาประกอบการศึกษาได้นะครับ
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|