อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม บริการที่ดีเยี่ยม! ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว

(Excellent Service For Success By 6Q)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 5 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

องค์กรในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอันดับต้นๆ และเร่งปลูกฝังความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากด้าน IQ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น

การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเราสามารถพัฒนาตัวเองได้รอบด้าน ทั้งทาง IQ คือสติปัญญาและยังสามารถอยู่ในสังคมได้อีก กับกาพัฒนาเพิ่ม EQ CQ MQ PQ และ AQ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการผสมผสานให้เป็นทีมบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

การบริการเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมาก ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบหลายด้านไม่ได้อาศัยเพียง IQ หรือ EQ เท่านั้น ทั้ง 6Q นี้เน้นให้คนทำงานได้ฝึกวางเป้าหมายที่ท้าทายออกมาเป็นแผนการทำงานแบบสำเร็จทุกวันได้เป็นอย่างดี

การบริการที่ดีนั้นเราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน”

ศักยภาพทุกคนสามารถพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านเลือกพัฒนาได้ตรงกับสไตล์ของท่านงานบริการที่ออกมานั้น “เกินความคาดหวังของลูกค้า” แน่นอน

ลูกค้าเชื่อมั่น ในสินค้าและบริการ ก็ต่อเมื่อคุณและทีมงานมีความเชื่อมั่นสิ่งนั่นก่อนเสมอ

"งานขาย งานบริการ ที่ดีเยี่ยม บุคลากรควรพัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ 6Q ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนา 6Q ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการบริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จในการทำงานดีขึ้น

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานขายและบริการ”
         เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         เรารักงานขายและงานบริการมากเพียงใด?
         เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

Workshop : หลุมพรางทางความคิด ….ที่เราเลือกได้

  รู้จักเข้าใจกับ 6Q ในการ เปลี่ยนความคิด …พลิกชีวิตคุณ
         IQ (Intelligence Quotient ) ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
         EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางด้านอารมณ์
         CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
         MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
         PQ (Physical Quotient) ความฉลาดทางด้านร่างกาย พลานามัยที่สมบูรณ์
         AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดทางด้านการเผชิญและแก้ไขปัญหา


เรียนรู้การนำ 6Q มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (ขายและบริการ) อย่างเหมาะสม
         เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
         ยอมรับอดีต ลงมือทำปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต
         ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

Workshop : เป็นคนใหม่ในคนเดิมกับสุดยอดนักบริการ ….เริ่มต้นที่นี่

สร้างคัมภีร์งานบริการ ที่ดีเยี่ยม…ด้วยตนเอง
         นิยามงานบริการของทีมงาน
         ภาพลักษณ์งานบริการในฝันของทีมงาน
         คุณค่า…ที่คุณคู่ควรในการบริการที่ดีเยี่ยม
         คุณสมบัติสำคัญของนักบริการมืออาชีพ

Workshop : สร้างงานการบริการขององค์กรที่เป็นเลิศ

กระบวนการฝึกฝนความฉลาดทั้ง 6 ด้านเพื่อเพิ่มความสำเร็จ
         การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
         การเข้าใจยอมรับการถูกปฏิเสธ
         วิธีการเอาชนะมิตรและจูงใจคนอย่างชาญฉลาด
         เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
         สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน

Workshop : สุข ดี เก่ง …เร่งวัฒนธรรมการบริการขององค์กร

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|