อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

(Effective Communication Attitude)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 15 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งรูปแบบครอบครัว วิถีการดำรงชีวิต และสำคัญสุดคือทัศนคติกับการใช้ชีวิตของตัวเอง เริ่มมีคำตอบเพื่อหน้าที่ มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ลืมฉุกคิดนึกถึงตัวเอง “ทำอย่างไรเราจึงมีชีวิตการทำงาน ครอบครัวที่สำเร็จอย่างมีความสุข” เรามาเริ่มรักตัวเองกับการเปลี่ยน สร้าง พัฒนา สิ่งดีๆ ให้กับตัวเราเองได้หรือยัง

อบรม สัมมนา การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเก่ง เรากล้า เราไม่เก่ง เราไม่กล้า หากมองเห็น รับรู้ ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนา ได้อย่างแน่นอน มองลึกได้ว่าเป็น “หลักแห่งการดำเนินชีวิตที่รู้ทันตัวเอง”

อบรม สัมมนา การทำงานที่ท้าทาย มองเป้าหมายเพื่อพิชิต เป็นการเสริมพลังแห่งการเอาชนะอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขกับการก้าวข้ามเป้าเล็ก มุ่งสู่เป้าที่ใหญ่ขึ้น ตามลำดับ

อบรม สัมมนา การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน”

อบรม สัมมนา ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้

"การสื่อสาร เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเชิงบวกกับการทำงานอย่างรู้จักตัวเอง เหมาะสมกับบุคลิก แนวคิด และสไตล์ ของผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึง การรู้จัก เข้าใจ เลือก และมุ่งมั่นกับการฝึกฝน ร่วมพิสูจน์ความเป็นคนใหม่ในคนเดิม ของผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้ทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในด้านการบริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
5. เพื่อเสริมเทคนิคต่างๆ ให้เป็นแนวคิดของผู้เข้าอบรมที่จะปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การชนะมิตร การจูงใจลูกค้า และการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจตนเอง “ด้านการสื่อสาร”
        อบรม สัมมนา  เราคิดอย่างไรกับ การสื่อสาร
        อบรม สัมมนา เรามีความสามารถในการสื่อสารระดับใด
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่เราไม่กล้าสื่อสาร


อบรม สัมมนา ทักษะการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงาน
        อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร
        อบรม สัมมนา รู้จักบทบาทผู้ส่งและผู้รับสาร
        อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้นๆ
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางให้กล้าสื่อสาร


อบรม สัมมนา กระบวนการฝึกฝนการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงาน
        อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายในการฝึกฝน
        อบรม สัมมนา การเป็นผู้ฟังที่ดีให้ความสำคัญกับผู้พูดเสมอ
        อบรม สัมมนา เตรียมตัวในการเป็นผู้สื่อสารที่ดีและแม่นยำ
        อบรม สัมมนา ฝึกฝนบ่อยครั้ง (หาเวที)


อบรม สัมมนา สร้างแบบฝึกฝนสไตล์ตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
หัวหน้างาน

   แนวทางในการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|