อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ

(Excellent Service)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 5 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

พนักงานส่วนงานบริการเป็นกลไกสำคัญในการ สร้างภาพลักษณ์การบริการขององค์กรที่แตกต่าง และเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน

การบริการที่ดีเป็นหัวใจขององค์กรชั้นนำที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อด้วยความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์จริง ซึ่งมีทั้งกระบวนการ ฟัง พูด ถาม เขียน ครบถ้วน

การบริการที่ดีมักเกิดจากทัศนคติของผู้ให้บริการทั้งด้านขององค์กร สินค้า และลูกค้า หากเขามีความรู้สึกดีๆ กับเรื่องดังกล่าว จะส่งผลสู่ความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

การแข่งขันในธุรกิจนอกจากสินค้าเด่นแล้ว การบริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบอย่างแท้จริง

การบริการที่ดีเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ เน้นย้ำในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจะได้รับความประทับใจ

"บริการที่เป็นเลิศ สร้างให้เกิดความประทับใจและบริการที่ต่อเนื่อง"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการบริการด้วยตัวเองอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพงานบริการในฝันที่ตนเองและทีมงาน ที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในพัฒนางานบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถืงความประทับใจให้กับลูกค้าจากประสบการณ์ดีๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจกับงานบริการที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขเล็กๆ ที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าตอบความต้องการที่แท้จริงได้อย่างตรงประเด็น

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

Day I
นิยามของคุณ กับคำว่า “การบริการมืออาชีพ”
รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานบริการ” Workshop
         เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         เรารักงานขายและงานบริการมากเพียงใด?
         เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

หัวใจสำคัญในการทำงานบริการ
ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ
         อดีต ปัจจุบัน อนาคต
         การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่า
         คุณสมบัติสำคัญของนักทำงานเชิงบวก

หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการกับคีย์เวิร์ดสำคัญ Workshop
         ความพึงพอใจ (Satisfaction)
         ความพร้อม (Readiness)
         ความมีคุณค่า (Values)
         ความสนใจ (Interest)
         ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน
         เก่งงาน
         เก่งบริหารอารมณ์
         เก่งคิดสร้างสรรค์
         เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         เก่งสุขภาพร่างกาย
         เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา


Day II
สำรวจภาพลักษณ์งานบริการขององค์กร
         ภาพงานบริการในฝัน “ของทีม”
         ภาพงานบริการปัจจุบัน ค้นหาอย่างใจเป็นธรรม
         สิ่งที่เราอยากพัฒนาให้เป็นดัง..ฝันของลูกค้า

สร้างมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าคนพิเศษ
         ปรับแนวคิด สู่การบริการที่เป็นเลิศ
         สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ในองค์กรเดิมที่ดีกว่า สู่การบริการที่ประทับใจ
         เทคนิคจิตวิทยาการบริการอย่างเข้าใจธรรมชาติลูกค้า
         สร้างโปรแกรม ( PDCA) สู่การลงมือทำอย่างยั่งยืน Workshop
         ทดสอบระบบใหม่…สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ
         กลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น…ด้วยมาตรฐานการบริการรูปแบบใหม่

ภารกิจสำคัญของการ…สร้างทีมเวิร์คสู่ทีมบริการมืออาชีพ Workshop
         สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
         สร้างเป้าหมายร่วมกัน
         สร้างคุณค่าร่วมกัน
         สร้างคู่มือการบริการร่วมกัน
         สร้างประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจัยหลักสำคัญของทีมเวิร์ค
         การรู้ใจเขา เข้าใจตัวเอง
         การสร้างการสื่อสารที่ดีร่วมกัน
         การสร้างกำลังให้กับทีมงาน
         การร่วมกันบรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
         สรุปคัมภีร์ฉบับงานบริการของตนเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|