อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

(Professional Customer Service By Phone)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 15 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา ปัจจุบันนี้ต้นทุนสินค้าและบริการมีความใกล้เคียงกันมาก หากองค์กรไหนสามารถพัฒนาระบบงานบริการให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มคุณค่าได้นั้น ย่อมเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่ชัดเจนมาก

อบรม สัมมนา ผลงานหรือตัวชี้วัดที่สำคัญในองค์กรที่เน้นการบริการเป็นกลยุทธ์หลักนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือการซื้อซ้ำ หรือการแนะนำบอกต่อ

อบรม สัมมนา ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากเราสามารถปรับแนวความคิดให้กับพนักงานเราได้มากเท่าไร ส่งผลให้ลูกค้าได้รับทัศนคติที่ดีๆ อย่างที่เราคาดหวังอย่างไร้กังวล

อบรม สัมมนา การบริการที่ดีเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ เน้นย้ำในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจะได้รับความประทับใจ

อบรม สัมมนา การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ดีนั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ที่สำคัญในด้านภายในองค์กรยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้อย่างชัดเจน

"บริการดี มีคุณค่า นำพาความเชื่อมั่น ผันเป็นความประทับใจ…สู่ลูกค้ายั่งยืน"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีใจรักตัวเองอย่างถูกวิธี ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพงานบริการขององค์กรในสไตล์ของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในองค์กรและตนเองว่าสามารถสร้างความประทับใจได้ดีกว่า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมีความสุข สนุกกับลูกค้า

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดการทำงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ของตนเอง
        อบรม สัมมนา เรามีความคิดเห็นอย่างไร กับอาชีพ “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์”
        อบรม สัมมนา เราคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” คืออะไร?
        อบรม สัมมนา เรามีเป้าหมายอย่างไรในการทำงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ให้ประสบความสำเร็จ?
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?


อบรม สัมมนา ทำความรู้จักธรรมชาติของงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” (Workshop) พร้อมโปรแกรมแนวคิดใหม่
        อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของท่านต่องาน
        อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
        อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าด้วยวงจรพฤติกรรมของมนุษย์


อบรม สัมมนา หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการที่สร้างความประทับใจในการรับบริการ (กรณีศึกษา)
        อบรม สัมมนา ความพึงพอใจ (Satisfaction)
        อบรม สัมมนา ความพร้อม (Readiness)
        อบรม สัมมนา ความมีคุณค่า (Values)
        อบรม สัมมนา ความสนใจ (Interest)
        อบรม สัมมนา ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)


อบรม สัมมนา สร้างคัมภีร์- ภาพลักษณ์งาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ขององค์กรด้วยตัวเราเอง (Role Playing-ละคร)
        อบรม สัมมนา ภาพงาน “การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์” ในฝัน “ของทีม”
        อบรม สัมมนา ภาพงานบริการปัจจุบัน (ด้วยการระดมสมอง 5 รู้สำคัญ)
        อบรม สัมมนา แนวคิดสร้างคู่มือคำถามคำตอบที่พบบ่อยเบื้องต้น
        อบรม สัมมนา สิ่งที่เราอยากพัฒนาให้เป็นดังฝัน


อบรม สัมมนา สร้างโปรแกรมชีวิตใหม่ด้วยตัวคุณเอง
        อบรม สัมมนา คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จที่องค์กรต้องการ
        อบรม สัมมนา ความคาดหวัง และเป้าหมายในการฝึกฝนของท่าน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
อบรม สัมมนา พนักงานขายและบริการ
อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

   แนวทางในการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
        อบรม สัมมนา Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
        อบรม สัมมนา Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
        อบรม สัมมนา Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        อบรม สัมมนา Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
        อบรม สัมมนา Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
        อบรม สัมมนา Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|