อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชอย่างไร..ให้ได้พนักงานคุณภาพ

(Effective Staff By Coach)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 15 SEP 2013

   หลักการและเหตุผล

หัวหน้างาน / ผู้จัดการ มีความสับสนระหว่าง การสอนงานและการสั่งงาน กับพนักงาน แยกไม่ออกว่าควรใช้บทบาทต่างกันอย่างไร ด้วยความกังวลเรื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความไว้วางใจกับทีมงาน

หัวหน้างาน / ผู้จัดการ ไม่สามารถถ่ายทอดงานให้กับทีมงานได้อย่างเต็มที่ เพราะด้วยความเข้าใจในเนื้องานนั้น ก็ไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเอง อีกทั้งไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่หรือนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้กับทีมงานได้อย่างมั่นใจ

โค้ช(พี่เลี้ยง) ควรเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องของพฤติกรรม เรื่องงาน ที่สำคัญต้องสามารถปั้นทีมงานให้เป็นพนักงานคุณภาพ เพื่อส่งต่อเป็นผลงานคุณภาพขององค์กรต่อไป ด้วยการทำให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยตัวเอง

กระบวนการโค้ช เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านทัศนคติในการทำงานและวิธีการทำงานอย่างมีคุณภาพ ของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ “พนักงานที่มีประสิทธิภาพ ปั้นได้ด้วยมือโค้ช”

"โค้ช (พี่เลี้ยง) …มือปั้นพนักงานคุณภาพขององค์กร”

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาพัฒนาทีมงาน ปั้นทีมงาน ด้วยความมั่นใจในการทำงานด้วยตัวพนักงานเอง
เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ เข้าใจบทบาทการสอนงานและการสั่งงานอย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการ มีกระบวนการโค้ชพนักงานอย่างมีรูปแบบ ด้วยการให้ความสำคัญกับกระบวนการโค้ช ผู้ถูกโค้ช และการฝึกฝน อย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการโค้ช และแบ่งปันประสบการณ์ การปั้นพนักงานด้วยกระบวนการโค้ช
เพื่อพัฒนาทัศนคติการทำงานด้วยระบบพี่เลี้ยง ที่สามารถทำให้เป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

รู้จักสไตล์การสอนงานของตนเอง
         เราคิดอย่างไรกับการสอนงาน (บวกหรือลบ)
         เลือกสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการสอนงานของเรา
         ตั้งเป้าหมายใหม่กับการสอนงาน


 รู้จักกับ การเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
         ความหมายของการสอนงาน
         หัวใจสำคัญของการสอนงาน
         รูปแบบของการสอนงานที่ดี


วิธีการสอนงาน…ให้ได้พนักงานคุณภาพ
         การเลือกพนักงานที่จะปั้น
         เลือกหัวข้อการโค้ช
         เตรียมตัวโค้ช…ด้วยการวางแผน
         เริ่มต้นการโค้ช
         สรุปผลการโค้ช พร้อมประเด็นพัฒนา(ครั้งใหม่)


เทคนิคการโค้ช ที่มีประสิทธิภาพ
สร้างคัมภีร์การโค้ชของผู้เข้าอบรม
แลกเปลี่ยนการโค้ชด้วยการระดมสมองของทีม

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานทุกตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทีมงาน
พนักงานทีมงานขาย

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|