อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า

(Customer Strategy Satisfy)
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
update 5 SEP 2014

   หลักการและเหตุผล

การตลาดยุค 3.0 มีการแข่งขันรุนแรงมาก ทั้งด้านสินค้า ราคา พนักงาน และการบริการเพื่อตอบโจทย์หลักคือความพึงพอใจของลูกค้า ให้ได้ใจให้ได้ยอดขายอย่างต่อเนื่อง

พนักงานของบริษัทส่วนกองหน้า ประกอบด้วย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ ที่เป็นบุคคลสำคัญในการติดต่อประสานงานประสานใจกับลูกค้า จึงเป็นภาพลักษณ์แทนองค์กร ดังนั้นเราควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับการบริการ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และจิตใจที่พร้อมบริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นความประทับใจในด้านบวก เพื่อคำตอบคือความพึงพอใจของลูกค้า

พนักงานควรพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วลูกค้าเอง ก็ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านข้อมูล และการสื่อสารต่างๆ เปิดกว้างมากขึ้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวดเร็ว หากเราสร้างความไม่พอใจเพียงเล็กน้อย อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขาดความเชื่อมั่นในองค์กรได้เช่นกัน

กลยุทธ์การบริการที่ดีนั้นควรมีความเหมาะสมกับสินค้า บริการขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรที่ได้วางไว้ตามนโยบาย โดยการนำมารวมกันกับพนักงานที่มีใจรักองค์กร พร้อมพัฒนาการบริการไปสู่การแข่งขันได้อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน จุดมุ่งหมายสำคัญคือ “การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า”

การรับฟังเสียงจากลูกค้า เป็นการเปิดรับข้อมูลที่เป็นจริง นำพาความสำเร็จสู่องค์กรอย่างแท้จริง

"ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นงานของเราผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์"

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพี่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเองและองค์กรว่ามีศักยภาพสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้าได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การออกแบบกลยุทธ์ในการบริการด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมก้าวข้ามอุปสรรคได้ด้วยตนเองและทีมงานอย่างมืออาชีพ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสร้างคู่มือการทำงานกับลูกค้าเป็นสไตล์ของตัวเอง  

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับ การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
         นิยามความพึงใจของลูกค้าของคุณ ?
         ประสบการณ์ของคุณเองกับการสร้างความพึงพอใจ ?
         คุณค่าหลักของคุณ ที่ลูกค้าประทับใจ ?
         หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
         เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง

Workshop : กรณีศึกษาเกี่ยวกับความพึงใจของลูกค้า

  รู้จักความหมายและประโยชน์ของกลยุทธ์
         ความหมายของกลยุทธ์
         ประโยชน์สำคัญของการทำงานเชิงกลยุทธ์


การบริหารช่องทางการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
         พนักงานขององค์กร เช่น Call Center , Sales , MKT หรือทีมงานเฉพาะกิจ
         พนักงานของบริษัทบริการที่เป็น Outsource
         สื่อช่องทางต่างๆ เช่น Website, Mail
         เทคนิคการสร้างคู่มือการบริการลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
         วางเป้าหมายให้ชัดเจน
         ค้นหา 5 รู้สำคัญขององค์กร (รู้บริษัท, รู้สินค้า, รู้ตนเอง,รู้ลูกค้า, รู้คู่แข่ง)
         รวบรวมประเด็นปัญหาหลัก(ถาม-ตอบ) 20 เรื่อง

Workshop : สร้างคู่มือการทำงานและแลกเปลี่ยนมุมมอง

  หลักการในการบริหารลูกค้าแต่ละประเภท
         ลูกค้าทั่วไป
         ลูกค้าองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
         ลูกค้าหน่วยงานราชการ
         ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
         ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค ( User )

Workshop : แผนงานขายของพนักงานขายมืออาชีพ

  การบริหารความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์
         เปลี่ยนโจทย์ที่ได้รับเป็นเป้าหมาย แผนงาน สู่การปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์
         วางแผนกลยุทธ์งานบริการครบวงจรด้วยตัวคุณเองและทีมงาน
         วางบทบาทของทีมงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
         สร้างเวทีการแข่งขันด้วยตนเอง
         หลักสำคัญของพนักงานที่มุ่งเน้นความประทับใจด้วยหัวใจบริการ

Workshop : สร้างคัมภีร์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยทีมงาน (มีการบ้านสำหรับฝึกฝน)

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

   รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร
         ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
         ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
         สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
         เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
         กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
         กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
         กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
         กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.สุณิชชา ชอบชัย]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|