ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร

(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Competency Development for HRD)
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
update 10 มี.ค. 60

   หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรได้นำแนวคิดเกี่ยวกับ Competency มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน HRM และ HRD เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้างานสายตรงที่จะเข้าใจในกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้หัวหน้างานสายตรงได้มีมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา

หัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้ระบบสมรรถนะในองค์กร ปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพนักงานในสังกัด รู้จักตัวตนของพนักงาน และรู้ลึกในภาระหน้าที่งานที่พนักงานปฏิบัติ ทำให้สามารถวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานได้อย่างชัดเจน ตรงตามบริบทที่เหมาะสมของทีมงานและองค์กร

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดสมรรถนะ (Competency) และแนวคิดการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในองค์กรได้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการกำหนดสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ทีมงาน และภาระงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการได้
เพื่อสร้างมุมมองและทัศนคติเชิงบวกให้ผู้เรียนในการนำสมรรถนะมาใช้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลูกน้องของตนเองได้

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
         อบรมบริการ ความหมายของสมรรถนะ
         อบรมบริการ องค์ประกอบของสมรรถนะ
         อบรมบริการ ประเภทของสมรรถนะ
             - Core/ Managerial/ Functional Competency
         อบรมบริการ ประโยชน์ของสมรรถนะ

การพัฒนาสมรรถนะในองค์กร
         อบรมบริการ ความหมายของ Competency Dictionary
         อบรมบริการ ประโยชน์ของ Competency Dictionary
         อบรมบริการ การกำหนด Competency Dictionary
             - การกำหนดคำจำกัดความ (Definition)
             - การกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level)
             - การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicator)
         อบรมบริการ การสื่อสารสมรรถนะในองค์กร

การจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency)
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะหลัก
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะหลัก
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะหลัก กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


การจัดทำสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะตามสายงาน
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะตามสายงาน
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะตามสายงาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


อบรม สัมมนา การจัดทำสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


การเชื่อมโยงสมรรถนะกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
         อบรมบริการ สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กร
         อบรมบริการ สมรรถนะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในองค์กร
         อบรมบริการ การประเมินสมรรถนะของพนักงานในองค์กร
         อบรมบริการ การจัดทำ Competency Mapping


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง

   แนวทางในการฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
         อบรมบริการ การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
         อบรมบริการ การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
         อบรมบริการ Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
         อบรมบริการ การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
         อบรมบริการ การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
         อบรมบริการ Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|