อาจารย์ พัทธนันท์  หางาม

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ...ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์

(How to get results with Communication Skill)
Strategic and Project Management Coaching & Consulting
update 5 ก.ย. 60

   หลักการและเหตุผล

โลกการแข่งขันยุคปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ลูกค้ามีอำนาจในการตัดสินใจและการต่อรองค่อนข้างมาก การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วจากช่องทางต่างๆ แต่หนึ่งในช่องทางที่สำคัญที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังคงเป็นการรับรู้ข่าวสารผ่านการสนทนาแบบต่อหน้า ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายบริการหรือฝ่ายติดตั้ง จึงถือเป็นตัวแทนที่มีคุณค่าขององค์กรในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน

ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในการทำงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
      ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
      คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
      มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
      ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
เป็นต้น

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

   เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ
      องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
      แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักสื่อสารที่ดี
      Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง

หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ ( Powerful Question )
      การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ (Deep Listenning)
      การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback )
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสื่อสาร (Goal Setting)
      รู้จักความแตกต่างของคน 4 ประเภท
      การค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
      พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักสื่อสารมืออาชีพ
      กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ
      กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

เทคนิคการสื่อสารและการจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยหลัก 5Q
      การคิดหาแนวทางจัดการปัญหาอย่างฉลาด (IQ)
      การจัดการอารมณ์เชิงลบที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตัวเอง (EQ)
      การเปลี่ยนอุปสรรคที่เผชิญเป็นเรื่องท้าทาย (AQ)
      การคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ๆและกล้าตัดสินใจ (CQ)
      การแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น (OQ)
      Workshop: ประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารด้วย 5Q กับสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่

การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นำ
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
      การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation)
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication)
      การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
      Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง

การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

   แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.วีรพันธ์ เกษสังข์]

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|