(หลักสูตร 3 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริหารงานขาย…ของนักขายเชิงสร้างสรรค์

Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 16 ก.พ. 59

   หลักการและเหตุผล

หัวใจ “การขายอย่างสร้างสรรค์” อยู่ที่ตัวตนของนักขาย ไม่ใช่อยู่ที่กระบวนการขายหรือเทคนิคการขายต่างๆ เพราะสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้มากที่สุดระหว่างการนำเสนอขายและปิดการขายนั้น ก็คือ ความรู้สึกของนักขายนั้นว่า มีความมั่นใจในสิ่งที่เสนอขาย , มีความเป็นผู้ให้บริการ และมีความสุข หรือสนุกกับงานขายมากเท่าไร

ปัจจุบันอาชีพงานขาย มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างในเรื่องต่างๆมีน้อยลง เช่น คุณภาพของสิ่งที่นำเสนอขาย ก็มีความใกล้เคียงกันในสินค้า / บริการ ประเภทเดียวกัน , ราคาก็แตกต่างกันน้อยมาก ถ้าเทียบคุณสมบัติแบบเดียวกัน , ส่วนลดพิเศษ , ของแถม , แรงจูงใจอื่นๆ ก็ใกล้เคียงกันมาก สุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าจะพิจารณาก็คงเหลือแค่ตัวตนของนักขายแล้วว่าจะสามารถชนะใจลูกค้าได้มากแค่ไหน

การนำเสนอขายนั้นไม่สำคัญเท่ากับ การรู้ความต้องการของลูกค้า เพราะหากเราไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรที่แท้จริง สิ่งที่เรานำเสนอย่อมไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ โอกาสปิดการขายก็จะเกิดขึ้นยากมาก เพราะคงไม่มีใครซื้อสินค้า / บริการในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแน่นอน

การพัฒนาทีมงานขาย จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งนับวันจะยิ่งรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทีมงานขายที่ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็ต้องออกจากอาชีพไปในที่สุด

นักขายทุกๆคนมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุด ระหว่างนักขายที่ประสบความสำเร็จมาก กับนักขายที่ประสบความสำเร็จธรรมดา คือ ความรักและทัศนคติเชิงบวกในงานขาย ดังนั้นการพัฒนานักขาย จึงต้องทำทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ของนักขาย จึงจะทำให้เป็นนักขายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

การพัฒนานักขายทุกๆคนให้สามารถเป็นมากกว่า นักขาย เป็นหัวใจขององค์กร ที่มีทั้งนักกิจกรรม นักฝึกอบรม ที่ปรึกษา และนักบริการ สำหรับลูกค้าคนสำคัญขององค์กร ด้วยโปรแกรมที่ทีมงานขายออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

"เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "

   คุณสมบัติที่สำคัญของนักขาย

การวิเคราะห์ตลาด และรู้ถึงความต้องการของลูกค้า : นักขายที่มีความสามารถมองเห็นตลาดอย่างชัดเจนว่า สินค้า / บริการของเขา เหมาะกับกลุ่มลูกค้าประเภทใด และขนาดตลาดใหญ่แค่ไหน ย่อมได้เปรียบนักขายทั่วไป เพราะจะทำให้เห็นเป้าหมาย และแนวทางที่จะเดินไม่ต้องเดินหลงทาง และถ้าให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าด้วยแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จ

การกำหนดเป้าหมาย , แผนงาน , พยากรณ์ยอดขาย และติดตามผล : นักขายที่ทำงานมีระบบแบบแผน และเดินตามสิ่งที่กำหนดไว้ ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท มีระเบียบวินัยในแผนงาน , ทำต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ย่อมเป็นนักขายที่ทุกๆองค์กรต้องการ

ทักษะและความรู้ในงาน (Hard Skill) : ทักษะและความรู้ในงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่นักขายต้องรู้และศึกษา พัฒนาตัวเองจนเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เช่น เรื่อง 5 รู้ , การนำเสนอขาย , เทคนิคการเจรจาต่อรอง , การบริหารยอดขาย เป็นต้น

ความรักในงานขาย (Soft Skill) : นักขายที่อยู่ในลำดับ 20 เปอร์เซนต์แรก ของนักขายในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีความโดดเด่นในด้าน ความรักในงานขาย เพราะพวกเขาจะมีความสุขที่ได้ทำงานขายมากกว่าที่จะคิดว่าต้องทำงานขาย ดังนั้น พวกเขาจะพัฒนาตัวเองด้านต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอ เช่น การขายด้วยใจ , การจูงใจผู้อื่น , ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะความเป็นผู้นำ

การบริหารงานขาย (Sales Pipeline) : นักขายที่ดี จะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเพียงผู้ขาย แต่จะปฏิบัติตัวเป็นผู้บริหารงานขายมากกว่าดังนั้นพวกเขาจะทำงานผ่านกระบวนการบริหารงานขาย (Sales Pipeline) เป็นสำคัญ ทำให้รู้ว่ามีลูกค้าคาดหวังอยู่ใน Sales Pipeline เพียงพอต่อเป้าหมายยอดขายหรือไม่

   เนื้อหาของหลักสูตร

ครั้งที่ 1 : การจัดทำแผนการขายเชิงรุก
ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
       คุณเป็นนักขายประเภทไหน
       ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
       แนวความคิดด้านงานขายของคุณ
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
       ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
       เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดด้วย Model ต่างๆ
       เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้
กลยุทธ์การทำงานขายเชิงรุก
       การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ
       การเจราต่อรองแบบ win : win
       เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
       การบริหารหลังการขาย
การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       เทคนิคการตั้งเป้าหมายย่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่
       สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง ( Blue Rint )
       สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วย Sales Pipeline
       พยากรณ์ยอดขายให้แม่นยำ ( Salea Forecast )
การบ้านเพื่อสร้าง“ คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง

ครั้งที่ 2 ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย (Clinic พนักงานขาย)
นำเสนอ “คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
       การวิเคราะห์ขนาดของตลาด
       บทพูดสำหรับนักขาย
       การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย
       คุณสมบัติเด่นของตัวเอง
นักขายพิชิตเป้าหมาย
       นักขายที่องค์กรต้องการ
       คุณสมบัติหลักของนักขายพิชิตเป้าหมาย
       หลักสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของงานขาย
       สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขาย
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
       แนวความคิดของการขายคุณค่า
       การสร้างโอกาสการขายใหม่
       การประเมินความเหมาะสม
       การกำหนดกลยุทธ์
       การจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
       เจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
       ศิลปการปิดการขายอย่างเหนือชั้น
กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
       เป้าหมาย (Goal) กำหนดทิศทาง
       การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
       สร้างแผนงานขายอย่างมีระบบ
       ลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น
       สร้างความสุขกับการทำงานขาย
การบ้านเพื่อสร้าง “คัมภีร์” การขายของตัวเอง

ครั้งที่ 3 การพัฒนาทีมงานขาย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เทคนิคการขายของตัวเอง
ก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพ
       การเอาชนะความกลัว
       การออกจาก Comfort Zone โดยการเปลี่ยนแปลง
       สร้างแรงจูงใจกับเป้าหมาย
       ค้นหารากของปัญหาที่แท้จริง
       กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหม่
เทคนิคการเขียนแผนงานขายให้แม่นยำ
       ประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริง
       Focus ลูกค้าหลักที่สำคัญ
       วางแผนงานให้ละเอียด
       ปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย
การพัฒนาตัวเอง
       การมีระเบียบวินัย
       มุ่งมั่นในเป้าหมาย
       ความรับผิดชอบ
       ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
การสร้างทีมงานขายให้เป็นมากกว่า นักขาย
       นักกิจกรรม
       นักฝึกอบรม
       ที่ปรึกษา
       นักบริการ

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

   แนวทางการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|