(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

(Supervisory Skill Development)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 22 ต.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย

หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

   วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างาน คุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการร์ และจุดประสงค์ขององค์กร

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

คุณคือ.. หัวหน้างาน พันธุ์แท้ขององค์กร
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็น หัวหน้างาน
      บทบาทของหัวหน้างาน คุณภาพ
      หัวหน้างาน ในอุดมคติของคุณ
      คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?

ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
      การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
      การวางแผนการทำงาน (PDCA)
      การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
      การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
      การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
      การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)


คำถามเพื่อการพัฒนาหัวหน้างาน ที่ดี
      คุณเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างไร ?
      คุณสร้างสัมพันธภาพกับทีมงานได้ดีแค่ไหน ?
      คุณให้การสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งมากแค่ไหน ?
      คุณสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างไร ?
      คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลแค่ไหน ?

คุณสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมงานอย่างไร ? เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      การสอนงาน (Coaching)
      การให้คำปรึกษา และกำลังใจ
      การบริหารความขัดแย้ง

การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน ” ของตัวเอง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|