In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q

(Effective Working by 5Q)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่

อบรม สัมมนา การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
      อบรม สัมมนา IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
      อบรม สัมมนา EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      อบรม สัมมนา AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
      อบรม สัมมนา OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
      อบรม สัมมนา SQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

รายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 5Q ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา ความหมายและแก่นสำคัญของ 5Q
      อบรม สัมมนา Workshop: คุณมี 5Q ระดับไหน?


อบรม สัมมนา การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 5Q ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      อบรม สัมมนา การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
      อบรม สัมมนา การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ 5Q กับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
      อบรม สัมมนา ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      อบรม สัมมนา ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
      อบรม สัมมนา การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
      อบรม สัมมนา Role Playing: เทคนิคการใช้ 5Q พิชิตเป้าหมาย


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ 5Q กับการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับสังคม
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

กลุ่มผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
อบรม สัมมนา
ผู้จัดการ
อบรม สัมมนา ผู้บริหาร
อบรม สัมมนา พนักงานทั่วไป

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|