In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - (หลักสูตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
หลักการและแนวความคิด
บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน
การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
สร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)

หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
บทบาทสำคัญของโค้ช
คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง
กรณีศึกษา : ผู้นำ….ในฐานะโค้ช

การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
บทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญของพี่เลี้ยง
กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
Workshop : ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร
สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ (Coaching)
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
Download Course outline ครบเครื่องได้ที่นี่
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |