In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง - (หลักสูตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
หลักการและแนวความคิด
บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน
การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
สร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)

หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
บทบาทสำคัญของโค้ช
คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง
กรณีศึกษา : ผู้นำ….ในฐานะโค้ช

การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
บทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญของพี่เลี้ยง
กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
Workshop : ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร
สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ (Coaching)
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
Download Course outline ครบเครื่องได้ที่นี่
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  ผู้จัดการยุคใหม่
  วันที่ 1 ตุลาคม 2557
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  วันที่ 8 ตุลาคม 2557
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  เทคนิคการเจียระไน Gen Y
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
  Group Coaching
  การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
  วันที่ 17 ตุลาคม 2557
  โดย อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |