In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching & Mentoring Technique)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 24 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร

อบรม สัมมนา ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน

อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
      อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
      อบรม สัมมนา Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญของโค้ช
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : ผู้นำ….ในฐานะโค้ช


อบรม สัมมนา การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญของพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร
      อบรม สัมมนา สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน

อบรม สัมมนา การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

อบรม สัมมนา วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
Group Coaching
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับผู้นำด้วยเครื่องมือนักคิด
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
โดย อ.ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
โดย อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
โดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : asst.entraining@gmail.com
 
|