In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching & Mentoring Technique) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 25 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร

อบรม สัมมนา ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน

อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงไม่ได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

Day I : : การพัฒนาเทคนิคการสอนแนะ ปรึกษาและดูแล
อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนแนะ ปรึกษาและดูแล
      อบรม สัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความหมายของการสอนแนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentory)
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Mentor)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching & Mentoring
      อบรม สัมมนา Workshop: สำรวจแนวความคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญของโค้ช
      อบรม สัมมนา แนวความคิดที่เป็นหลักการของโค้ช
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ผู้นำ...ในฐานะโค้ช


อบรม สัมมนา การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
      อบรม สัมมนา แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญของพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปฏิบัติตัวในฐานะพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง


อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่โค้ช & พี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา ข้อควรระวังระหว่างการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติที่ดีของโค้ช & พี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา Workshop: การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช & พี่เลี้ยง


Day II : การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาและดูแลในองค์กร
อบรม สัมมนา การสร้างโปรแกรมการสอนแนะ (Coaching) ในองค์กร
      อบรม สัมมนา กระบวนการสอนแนะ (Coaching) อย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา Workshop: บทพูดของโปรแกรมการสอนแนะ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการ 1:1 Coaching โดยอาจารย์

อบรม สัมมนา กระบวนการสร้างทีมโค้ชในองค์กร
      อบรม สัมมนา กำหนดผู้ทำหน้าที่โค้ช
      อบรม สัมมนา โค้ชคัดเลือกโค้ชชี่ (Coachee) ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะ (Coaching)
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายการสอนแนะด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการ 1:1 Coaching ด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring System)
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายระบบพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา กระบวนการคัดเลือกพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบโปรแกรมสร้างระบบพี่เลี้ยงของตัวเอง


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา โอกาสในการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
      อบรม สัมมนา เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่โค้ช & พี่เลี้ยงควรจะได้รับ
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ


อบรม สัมมนา สรุปการบ้านและสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อการฝึกฝนตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|