In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตรเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP
(Coaching by NLP Technique)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
หลักการและแนวความคิด
ธัญญาลักษณ์ การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพของโค้ชชี่เพื่อทำให้โค้ชชี่สร้างการ  เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามกระตุ้นให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เอง  ซึ่งเหมาะกับการใช้เทคนิค NLP (Neuro-Lingvistic Programming)  เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
ธัญญาลักษณ์ หลักการของการใช้เทคนิคNLPกับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
     - การพูดสิ่งที่ต้องการซ้ำๆ (Regent)
     - การจินตนาการภาพความสำเร็จ (Imagine)
     - การค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
     - การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)
ธัญญาลักษณ์ โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ต้องให้คำแนะนำแต่กระตุ้นให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่เป็นธรรมชาติ
 
วัตถุประสงค์
ธัญญาลักษณ์ เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคของNLPพร้อมแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแนะ(Coaching) ได้ด้วยตัวเอง
ธัญญาลักษณ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนแนะ(Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิคNLPเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่
ธัญญาลักษณ์ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นอยากเป็นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
ธัญญาลักษณ์ เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  coaching แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP
       - NLP (Neuro-Lingvistic Programming) คืออะไร?
       - หลักการที่สำคัญของ NLP
       - การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
       - ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
       - Workshop : การนำหลักการ NLP ใช้กับตัวเอง

  coaching การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP
       - ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
       - หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach)
       - Role playing : การสอนแนะ(Coaching)เบื้องต้น
       - การสอนแนะ(Coaching) โดยใช้แนวคิดของNLP
       - Role playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ
  coaching การสร้างกระบวนการการสอนแนะ(Coaching)ที่มีประสิทธิผล
       - หัวใจสำคัญของการสอนแนะ(Coaching)
       - ขั้นตอนการจูงใจผู้อื่นในฐานะโค้ช
       - เทคนิคการสอนแนะ(Coaching)ที่ประสิทธิผล
       - Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
       - Roe playing: ดำเนินการสอนแนะ(Coaching)กันเอง

  coaching การประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
       - การดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
       - การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       - การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทั่วไป
       - การใช้กับครอบครัวของตัวเอง
       - Workshop: กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

  coaching การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง
แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       - การบรรยายเนื้อหา
       - Work shop สร้างสถานการณ์
       - เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       - การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  โดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |