In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ หลักสูตรเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP
(Coaching by NLP Technique)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
หลักการและแนวความคิด
ธัญญาลักษณ์ การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพของโค้ชชี่เพื่อทำให้โค้ชชี่สร้างการ  เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามกระตุ้นให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เอง  ซึ่งเหมาะกับการใช้เทคนิค NLP (Neuro-Lingvistic Programming)  เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
ธัญญาลักษณ์ หลักการของการใช้เทคนิคNLPกับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
     - การพูดสิ่งที่ต้องการซ้ำๆ (Regent)
     - การจินตนาการภาพความสำเร็จ (Imagine)
     - การค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
     - การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)
ธัญญาลักษณ์ โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ต้องให้คำแนะนำแต่กระตุ้นให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่เป็นธรรมชาติ
 
วัตถุประสงค์
ธัญญาลักษณ์ เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคของNLPพร้อมแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแนะ(Coaching) ได้ด้วยตัวเอง
ธัญญาลักษณ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนแนะ(Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิคNLPเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่
ธัญญาลักษณ์ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นอยากเป็นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
ธัญญาลักษณ์ เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
  coaching แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP
       - NLP (Neuro-Lingvistic Programming) คืออะไร?
       - หลักการที่สำคัญของ NLP
       - การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
       - ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
       - Workshop : การนำหลักการ NLP ใช้กับตัวเอง

  coaching การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP
       - ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
       - หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach)
       - Role playing : การสอนแนะ(Coaching)เบื้องต้น
       - การสอนแนะ(Coaching) โดยใช้แนวคิดของNLP
       - Role playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ
  coaching การสร้างกระบวนการการสอนแนะ(Coaching)ที่มีประสิทธิผล
       - หัวใจสำคัญของการสอนแนะ(Coaching)
       - ขั้นตอนการจูงใจผู้อื่นในฐานะโค้ช
       - เทคนิคการสอนแนะ(Coaching)ที่ประสิทธิผล
       - Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
       - Roe playing: ดำเนินการสอนแนะ(Coaching)กันเอง

  coaching การประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
       - การดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
       - การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       - การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทั่วไป
       - การใช้กับครอบครัวของตัวเอง
       - Workshop: กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

  coaching การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง
แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       - การบรรยายเนื้อหา
       - Work shop สร้างสถานการณ์
       - เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       - การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
 
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  ผู้จัดการยุคใหม่
  วันที่ 1 ตุลาคม 2557
  โดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  วันที่ 8 ตุลาคม 2557
  โดย อ. จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
  Group Coaching
  เทคนิคการเจียระไน Gen Y
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
  Group Coaching
  การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
  วันที่ 17 ตุลาคม 2557
  โดย อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |