In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 
อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Creative Thinking & Effective Communications Strategy
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
Download Course outline ได้ที่นี่
 
หลักการและแนวความคิด
การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพรวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของบุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล ย่อมเป็นที่แน่นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2.
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
3.
เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
หัวข้อการบรรยาย
ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
บรรยากาศดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้างได้ง่ายๆ
รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
การดำเนินการอบรม
 
9:00 - 10:30 น.
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย และให้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น
  Workshop 1 : การระดมสมอง
ส่วนที่ 1 การความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ความจำเป็นและองค์ประกอบของการสื่อสาร
ความจำเป็นและองค์ประกอบของการประสานงาน
ส่วนที่ 2 บรรยากาศดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้างได้ง่ายๆ
เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน
เทคนิค 101
  10:30 – 10: 45 น. พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
  10:45 – 12:00 น.
  Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 : รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา
ทำไมการพัฒนาต้องเริ่มที่ตนเอง
การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 : 7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
7 หัวใจหลักกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ปัญหาเรื่องการประสานงาน
  10:30 – 10: 45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13:00 - 15:45 น.
  Workshop 3 : การระดมสมอง
ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประสานใจ
เทคนิคการระงับความโกรธ
เทคนิคการหยุดนินทาว่าร้าย
  Workshop 4 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 
แบ่งกลุ่มตามผลกิจกรรม
การประยุกต์ทักษะที่ได้เรียนเพื่อสร้างผลงาน
นำเสนอผลงาน
วิทยากรให้คำแนะนำ
  15:45 – 16:00 น.
 
ทบทวน-ถามตอบและปิดการฝึกอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ด้านทฤษฎีที่ได้รับจากหลักสูตรและประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากกิจกรรมในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลและเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 
 
Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|