(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์

(Creative Meeting)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
update 27 พ.ย. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การประชุมร่วมกันย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถโต้แย้งและสรุปผลลัพธ์จากทีมงานได้อย่างครบถ้วน โดยพร้อมเพรียงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม ทำให้ผลลัพธ์ของการประชุมไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ จึงมีคนไม่ค่อยอยากเข้าประชุมกันมากมาย

อบรม สัมมนา การประชุมไม่มีคุณภาพเกิดจากหลายสาเหตุ แต่โดยรวมๆ แล้วมีปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้การประชุมล้มเหลว ดังนี้
      อบรม สัมมนา การขาดการเตรียมตัวของผู้เข้าประชุม
      อบรม สัมมนา การมุ่งที่เป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว
      อบรม สัมมนา การสื่อสารที่ไม่ดี ทั้งร่างกายและคำพูด
      อบรม สัมมนา ความกลัวต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม
      อบรม สัมมนา การไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม
         เป็นต้น

อบรม สัมมนา การพัฒนาเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม โดยมุ่งความสำคัญไปที่การประชุมร่วมกัน จูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างการประชุม ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมได้แน่นอน

อบรม สัมมนา องค์กรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญและสร้างเวทีการประชุมที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ โดยการทำให้บุคลากรภายในองค์กร มีเทคนิคการประชุมให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประชุมร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้อง (win:win) และจูงใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการประชุม และดำเนินการประชุมอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในการบริหารการประชุมและการประชุมร่วมกับผู้อื่น โดยให้ความสำคัญที่การทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้เห็นเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ให้นำไปปฏิบัติได้จริง
อบรม สัมมนาเพื่อจูงใจให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติหลักของผู้มีส่วนร่วมกับการประชุมที่ดีด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาการประชุมของตัวเองอย่างเหนือชั้นด้วย Style ที่เหมาะสมกับทีมงานและตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการประชุมอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของการประชุม
      อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการประชุมที่ดี
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุมมีคุณค่า
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง


อบรม สัมมนา เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของการประชุม (หลุมพราง)
      อบรม สัมมนา ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา วางแผนการประชุมให้ครบถ้วน
      อบรม สัมมนา ดำเนินการประชุมตามเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ประเมินผลลัพธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวกพัฒนาการประชุมอย่างต่อเนื่อง


อบรม สัมมนา คุณสมบัติหลักของผู้ประชุม (ประธาน, ผู้เข้าร่วมประชุม) วินัยในการประชุม
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา ความกล้าในการนำเสนอแนวคิด
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบกับการประชุม
      อบรม สัมมนา สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการประชุม
      อบรม สัมมนา Workshop: คัดเลือกคุณสมบัติของตัวเองเพื่อการพัฒนา


อบรม สัมมนา การพัฒนาการประชุมอย่างเหนือชั้น
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเตรียมพร้อม
      อบรม สัมมนา สร้างบรรยากาศการประชุมให้เหมาะสม
      อบรม สัมมนา การบริหารการประชุมอย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจับประเด็นสำคัญๆ
      อบรม สัมมนา การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร               
ผู้จัดการ

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|