In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ

(Effective Communication & Connection)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน

อบรม สัมมนา ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
      อบรม สัมมนา ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
      อบรม สัมมนา คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
      อบรม สัมมนา มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
      อบรม สัมมนา ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
             เป็นต้น

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี
อบรม สัมมนา
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      อบรม สัมมนา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา การประสานการทำงานร่วมกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอแนวความคิด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ


อบรม สัมมนา สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะร่วมกัน
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิควิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Role Playing: การสื่อสาร ประสานงานและนำเสนอในการทำงาน


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
      อบรม สัมมนา ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
      อบรม สัมมนา สร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
      อบรม สัมมนา เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
      อบรม สัมมนา การติดต่อประสานงานระหว่างกัน
      อบรม สัมมนา การยืนยันในแนวความคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา การนำเสนอรายงานในการประชุม
      อบรม สัมมนา การซักถามและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์


อบรม สัมมนา การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|