(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (KPI)
พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (KPI) พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
update 9 ธ.ค. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในความสำคัญของเป้าหมาย และทำเป้าหมายให้มีความชัดเจน พวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแลตั้งอกตั้งใจอยู่กับการทำงานเพื่อบรรลุมันให้ได้...ทุกๆ วัน ไม่สนใจปัญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู่ แต่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ต้องการมองเป้าหมายอย่างมั่นใจ

อบรม สัมมนา ความสามารถของคุณในการตั้งเป้าหมาย คือทักษะสำคัญของความสำเร็จ หลายคนยังคิดว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เพราะเป้าหมายที่เป็นของเขาจริงๆ ต้องกระตุ้นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ เขาจะมีความสุขที่ได้ดำเนินการเพื่อไปถึงฝันโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ

อบรม สัมมนา การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ จะทำให้การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้ค่อนข้างแน่นอน เช่น
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา วางแผนให้ละเอียด
      อบรม สัมมนา ลงมือปฏิบัติทันที
      อบรม สัมมนา จดจ่ออยู่กับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานและตรวจสอบ วัดผลลัพธ์ได้
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีพลังในเป้าหมาย (KPI) ของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบต่อเป้าหมายให้เป็นความคิดเชิงบวก โดยมองเห็นคุณค่าของเป้าหมายได้ดีขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพิชิตเป้าหมาย (KPI) ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal)
      อบรม สัมมนา เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง


อบรม สัมมนา การทำงานเชิงกลยุทธ์...พิชิตเป้าหมาย (KPI)
      อบรม สัมมนา เป้าหมาย > แผนงาน > ลงมือทำ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดการบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวทางการพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล


อบรม สัมมนา การพัฒนากระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและท้าทาย
      อบรม สัมมนา วางแผนการทำงานอย่างมีระบบ
      อบรม สัมมนา ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
      อบรม สัมมนา ปฏิบัติงานตามแผน
      อบรม สัมมนา จดจ่อกับเป้าหมาย (KPI) อย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม
      อบรม สัมมนา ประเมินและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การทำงานเชิงกลยุทธ์


อบรม สัมมนา สุดยอดเทคนิคการพิชิตเป้าหมาย (KPI)
      อบรม สัมมนา เป้าหมายเป็นของเราแน่นอน
      อบรม สัมมนา สร้างแรงปรารถนากับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา มุ่งความสนใจที่เป้าหมายมากกว่าอุปสรรค
      อบรม สัมมนา สนุกกับการทำงานมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา ความสำเร็จคือเป้าหมายของเรา


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น


อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ          
หัวหน้างาน                
ผู้จัดการ

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|