(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

อบรม หลักสูตรผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(The Line Manager as HRD)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 8 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรในระระยาว ดังนั้น ผู้ที่เหมาะสมกับบทบาทนี้ย่อมต้องเป็น หัวหน้างาน (Line Manager) ของแต่ละหน่วยงาน เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดบุคลากรมากที่สุด

การได้เรียนรู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน HRD และเข้าใจถึงภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างชัดเจน ย่อมทำให้หัวหน้างาน (Line Manager) สามารถมีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือ ให้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น

ผู้จัดการ (Line Manager) สามารถกำหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรได้ด้วยตัวเอง เพราะจะรู้ถึงข้อเด่นและข้อต้องพัฒนาของบุคลากรในทีมมากกว่าผู้อื่น ดังนั้น การทำหน้าที่ร่วมกับ HRD เสมือนหนึ่งเป็นทีมงาน HRD ย่อมทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ผลลัพธ์ตาม competency ที่เป็นช่องว่างของบุคลากรแต่ละคนได้มากกว่าการส่งให้หน่วยงาน HRD เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้จัดการปฏิบัติตัวในฐานะ HRD โดยเรียนรู้และเข้าใจความรับผิดชอบของ HRD ให้ครบถ้วน (HRD for Non-HRD)
เพื่อสร้างแนวทางความคิดให้ผู้จัดการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ควบคุมกับกิจกรรมที่ HRD กำหนดขึ้นได้อย่างสอดคล้องมากขึ้น
เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการทุ่มเทความรู้ ความสามารถพัฒนาบุคลากรด้วยตัวเองในฐานะตัวแทนของ HRD ในงานที่ HRD ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั่วถึง
เพื่อทำให้ผู้จัดการเข้าใจ HRD ขององค์กรมากขึ้น และร่วมกันเป็น Strategic Partner ในการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

DAY I : เรียนรู้ของเขตความรับผิดชอบของ HRD
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ HRD
       ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญของงานด้วย HRD
       ขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะ Strategic partner
       HRD กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       Workshop: ประเมินบทบาทหน้าที่ของตัวเอง


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม Competency
       นิยามความหมายหลักของ Competency
       ประเภทของ Competency ในแต่ละระดับ
       การประยุกต์ใช้ Competency เพื่อการพัฒนา
       กำหนดแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
       Workshop: กำหนด Competency ที่เหมาะสมของทีมงาน


กระบวนการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้จัดการ
       การคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร
       การรักษาบุคลากรที่ดีไว้
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
       การพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมของตัวเอง


บทบาทของผู้จัดการในฐานะ HRD
       การเป็นนักฝึกอบรม (Trainer)
       ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Coach)
       การให้การดูแลในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
       การช่วยเหลือในฐานะที่ปรึกษา (Consult)
       Workshop: กำหนดบทบาทที่เหมาะสมของตัวเอง


DAY II : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้จัดการ
การพัฒนา “คนแก่ง” ให้มีคุณภาพ
       แนวความคิดเรื่องการพัฒนา “คนเก่ง”
       หลุมพรางทางความคิดของ “คนเก่ง”
       การดึงศักยภาพของ “คนเก่ง” โดยโค้ช
       การสร้างเส้นทางอาชีพ “คนเก่ง” ด้วยระบบพี่เลี้ยง
       Workshop: แนวความคิดพัฒนา “คนเก่ง” ของผู้จัดการ


กระบวนการการบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent)
       เทคนิคการค้นหาผู้ที่เป็น Talent
       การพัฒนาบุคลากรที่เป็น Talent
       ขั้นตอนการสร้าง Talent Pool
       การประเมินบุคลากร Talent
       การให้รางวัล Talent ของทีม
       Workshop: แนวทางการบริหาร Talent ของตัวเอง


การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
       แนวความคิดการสร้างผู้สืบทอด
       เมื่อไรต้องทำ Succession Plan
       ความผิดพลาดที่ต้องระวังของการจัดทำแผน
       กระบวนการจัดทำแผนที่มีคุณภาพ
       Workshop: ออกแบบแผนงานการสืบทอดตำแหน่ง


กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
       การศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study)
       การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the Job Experience)
       การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from Experts)
       การทำงานแบบคู่หู (Buddy Working)
       การฝึกอบรมหรือเข้าสัมมนา (Training & Seminar)
       Workshop: การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนา


การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริการ
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|