In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร พีซี ณ. จุดขาย

(PC...Point of Sale) - 3 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 4 NOV 2014
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การพัฒนา PC ณ. จุดขาย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ ดังนั้น แนวทางการฝึกอบรมควรมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายมีความพร้อมทั้งด้านความรู้, เทคนิคการขาย และกลยุทธ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกระตุ้นตัวเองให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินการขายอยู่เสมอ

ประเด็นสำคัญที่ควรพัฒนา PC ณ. จุดขาย 5 เรื่อง ดังนี้
1. การกำหนดเป้าหมายของตัวเองด้วยความท้าทาย
2. ดำเนินงานขายอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน
3. พัฒนาและซักซ้อมเทคนิคการขายอยู่เสมอ
4. มองเห็นโอกาสทางการขายด้วยเครื่องมือทางการตลาด
5. สร้างทัศนคติที่ดีต่องานขายอยู่ตลอดเวลา

ทักษะที่สำคัญของ PC ณ. จุดขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย

โปรแกรมของหลักสูตรถูกออกแบบไว้เป็น 3 ครั้ง โดยดำเนินการครั้งละ 1 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงในแต่ละครั้ง แล้วจึงฝึกอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อไปโดยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีของ PC ในอนาคต

แนวทางการฝึกอบรมใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ให้เกิดการปฏิบัติจริงและออกแบบโปรแกรมที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล จึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การขายเป็นเกมตัวเลขคือ “การพูดคุยกับลูกค้า 100 ราย อาจปิดได้ไม่ครบทั้ง 100 ราย” ดังนั้น PC ณ. จุดขายควรมีความรู้สึกสนุกที่ได้นำเสนอขาย และกระตุ้นตัวเองให้อยากขายมากกว่าที่จะรอที่จะขายได้เท่านั้น เพราะหากคิดแต่ที่จะขายได้ ก็จะทำให้เครียดเวลาขายไม่ได้และเกิดความเบื่อหน่ายในการขายเพิ่มเติม

“นักขายที่แท้จริง รักที่จะขาย มากกว่า รักที่จะขายได้ ครับ”

อบรม สัมมนา การพัฒนา PC ณ. จุดขายให้มีคุณภาพต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ (Hard Skill) และพฤติกรรมทางการทำงานขายอย่างสร้างสรรค์ (Soft-Skill) ควบคู่กันไป เพราะนักขายที่มีวิธีการที่ดี แต่มองงานขายเป็นปัญหาและอุปสรรคมากกว่าความท้าทาย ก็จะไม่สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ เพราะไม่อยากขายเสียแล้ว ในทางกลับกัน ถ้ามีใจอยากขายไม่กลัวปัญหาและไม่มีวิธีที่ดีแล้ว ก็อาจเสียเวลาและทำงานหนักแต่ได้ผลลัพธ์น้อย

“PC เชิงกลยุทธ์ รักในงานขายและพัฒนาเทคนิคอยู่เสมอ”

อบรม สัมมนา การสร้างโอกาสทางการขายให้ได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในพื้นที่ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ PC ณ. จุดขาย สามารถทำยอดขายได้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ PC ต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเององค์กรสนับสนุนผ่านทีมงาน Support หรือผู้บริหาร แต่การคิดด้วยตัวเองจะทำให้กลยุทธ์ที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมมากที่สุด เช่น
      อบรม สัมมนา การจัด Display
      อบรม สัมมนา อุปกรณ์ทางการตลาด
      อบรม สัมมนา ของรางวัลส่งเสริมการขาย
      อบรม สัมมนา กิจกรรม ณ พื้นที่


อบรม สัมมนา PC ณ. จุดขายควรภูมิใจที่เป็นบุคลากรที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรและได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย จะกระตุ้นให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง, สินค้า และบริษัทก็จะทำให้ PC ทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอน

จุดประสงค์ของโปรแกรม

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขาย มีความสามารถครบถ้วนในการบริหารงานขายของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตามโปรแกรม 3 ครั้ง ดังนี้

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องหลักๆ คือ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา ครบเครื่องเรื่องการขายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สารพันเทคนิคสร้างโอกาสทางการขาย

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการฝึกอบรมทันที
      อบรม สัมมนา พร้อมที่จะนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลได้โดยผ่าน ...
      อบรม สัมมนา การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยวิทยากร
      อบรม สัมมนา การทำ Workshop ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การออกแบบโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด
      อบรม สัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติต่างๆ

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานในการเยนรู้ ทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจและนำเนื้อหาไปใช้อย่างแท้จริง และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามการบ้านที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
DAY I : เทคนิคพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นระบบ สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขาย
อบรม สัมมนา คุณอยากเป็นนักขายหรือไม่?
      อบรม สัมมนา งานขายให้ประโยชน์อะไรกับคุณ?
      อบรม สัมมนา คุณเป็นนักขาย Style ไหน?
      อบรม สัมมนา คุณเลือกเป็น PC ณ. จุดขายเพราะเหตุใด?
      อบรม สัมมนา Workshop: สนุกกับการค้นหาตัวเอง

อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย...สร้างแรงจูงใจ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายหลัก, เป้าหมายย่อย, เป้าหมายจูงใจ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับงานขาย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา แนวทางการบริหารของ PC คุณภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง


อบรม สัมมนา การวางแผนและบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา มหัศจรรย์ Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา มองเห็นอนาคตผ่าน Sales Pipeline
      อบรม สัมมนา สนุกกับการบริหารงานขายด้วยข้อมูล
      อบรม สัมมนา พิชิตเป้าหมายยอดขายง่ายนิดเดียว
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบระบบงานขายของตัวเอง


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของสุดยอด PC ณ. จุดขาย
      อบรม สัมมนา PC ณ. จุดขายที่องค์กรต้องการ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: นักขายพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติหลักที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา เร่งเครื่องงานขายด้วยใจเต็มร้อย


อบรม สัมมนา การบ้าน เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง


DAY II : ครบเครื่องเรื่องงานขายเชิงกลยุทธ์
อบรม สัมมนา การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้ที่สำคัญ รู้จักบริษัทให้ครบ
      อบรม สัมมนา รู้จริงในสินค้า/บริการ
      อบรม สัมมนา รู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
      อบรม สัมมนา รู้ข้อมูลของคู่แข่งขัน
      อบรม สัมมนา รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง


อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา บทพูดสร้างความประทับใจ
      อบรม สัมมนา คำถามของลูกค้า-คำตอบโดนใจ
      อบรม สัมมนา การค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า
      อบรม สัมมนา นำเสนอสิ่งทีเป็นคุณค่าในใจลูกค้า
      อบรม สัมมนา Role Playing: ซักซ้อมบทพูดเสมือนดารา


อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การเตรียาตัวก่อนการเจรจา
      อบรม สัมมนา เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมชาติ
      อบรม สัมมนา ประเมินสถานการณ์การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้อาวุธที่เหมาะสม
      อบรม สัมมนา Role Playing : สร้างสถานการณ์เพื่อการเจรจาต่อรอง


อบรม สัมมนา กลยุทธ์การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      อบรม สัมมนา สร้างสัญญาณปิดการขายให้ได้
      อบรม สัมมนา พูดคุยเฉพาะเรื่องที่เป็นคุณค่าในใจลูกค้า
      อบรม สัมมนา ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความสุขในการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา นำเสนอสินค้า/บริการ
      อบรม สัมมนา Role Playing: สร้างแนวทางการปิดการขายของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

DAY III : สารพันเทคนิคสร้างโอกาสทางการขาย
อบรม สัมมนา การตกแต่งหน้าร้านดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง
      อบรม สัมมนา ศาสตร์ของฮวงจุ้ยแบบง่าย
      อบรม สัมมนา รูปแบบที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ
      อบรม สัมมนา การจัด Display เชิงยุทธศาสตร์
      อบรม สัมมนา อุปกรณ์เสริมมีความสำคัญ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: นำเสนอ Display ให้โดนใจ

อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการขายด้วยกลยุทธ์การตลาด
      อบรม สัมมนา กำหนดกลยุทธ์จาก SWOT
      อบรม สัมมนา การเพิ่มยอดขายด้วยตารางสินค้า-ลูกค้า
      อบรม สัมมนา การผลิตสินค้าด้วยตาราง BCG Matrix
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดจาก 5 Forces
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างโอกาสทางการขายด้วยเครื่องมือ

อบรม สัมมนา การใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เอกสารทางการตลาด (Brochure)
      อบรม สัมมนา อุปกรณ์ Point of Present (POP)
      อบรม สัมมนา เอกสารประชาสัมพันธ์ (Banner)
      อบรม สัมมนา เอกสารโฆษณาดึงดูดความสนใจ
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบเครื่องมือทางการตลาดของตัวเอง

อบรม สัมมนา การสร้างกิจกรรม ณ. จุดขาย เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ประเภทของกิจกรรมน่าสนใจ
      อบรม สัมมนา กระบวนการสร้างกิจกรรม ณ. จุดขาย
      อบรม สัมมนา บริหารกิจกรรมเพิ่มยอดขายทันที
      อบรม สัมมนา Workshop: การวางแผนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

ระยะเวลาในการฝึกอบรม - เดือนละ 1 ครั้ง
 

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|