In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

(Strategic Thinking)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 28 OCT 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์นับเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถทำให้แผนการณ์ปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการในการประกอบกันขึ้น เพื่อให้แนวความคิดเชิงกลยุทธ์และทำให้กลยุทธ์นั้นมีประสิทธิผล

อบรม สัมมนา ผู้บริการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น

      อบรม สัมมนา การรู้จักแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การกล้าในการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบในแผนงานของตัวเอง

อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควรให้ความสำคัญที่ 2 เรื่องหลัก คือ
      1. การคิดเชิงกลยุทธ์
      2. ภาวะความเป็นผู้นำ
จะเห็นว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เรียนให้สามารถฝึกฝนการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อเสนอแนะเครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความหมายของกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์


อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ปัญหา / อุปสรรคที่สกัดกั้นการคิด
      อบรม สัมมนา เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
      อบรม สัมมนา Workshop: ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติเด่นของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความสามารถในเรื่องต่างๆ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การฝึกคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ


อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา การประเมินผลและการปรับปรุง


อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้า                             
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|