(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์

(Strategy Team Management)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์
update 8 ธ.ค. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา ผู้จัดการมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของทีมและขององค์กรให้ได้ แต่พบว่าผู้จัดการหลายท่านเกิดความเครียดกับการบริหารทีมงานเป็นอย่างมาก และไม่สามารถจูงใจให้ทีมงานเกิดผลงานตามที่คาดหมายไว้ได้

อบรม สัมมนา ผู้จัดการสามารถพัฒนาบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ได้หลายหลายบทบาท เช่น
      อบรม สัมมนา การนำเสนอให้โดนใจทีมงาน
      อบรม สัมมนา การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง
      อบรม สัมมนา การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของผู้จัดการในบทบาทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารทีมงานย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ ตามที่คาดหวังไว้ได้มากกว่าการสั่งงาน และมอบหมายงานเพียงอย่างเดียว เพราะทีมงานจะรู้สึกว่าผู้จัดการให้ความสำคัญและพัฒนาทีมงานควบคู่ไปกับการมอบหมายงานด้วย

“ผู้จัดการคุณภาพ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงานของทีมงาน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารทีมงานให้ผู้จัดการได้เรียนรู้และ เข้าใจบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงาน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการมีเทคนิคการบริหารทีมงานในสถานการณ์และรูปแบบที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการมีเครื่องมือในการบริหารทีมงานที่มากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการมีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการบริหารทีมงานของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน
      อบรม สัมมนา ปัญหา / อุปสรรค์ของการบริหารทีมงาน
      อบรม สัมมนา แนวทางการพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญในการบริหารทีมงาน


อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจทีมงาน (Powerful Presentation)
      อบรม สัมมนา วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง

อบรม สัมมนา เทคนิคการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง (Brainstroming)
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของการระดมสมอง
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนในการระดมสมองทีมงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบกระบวนการของตัวเอง


อบรม สัมมนา การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Meeting)
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของการประชุม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การพัฒนาการประชุมให้มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง


อบรม สัมมนา การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching)
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการดำเนินการโค้ชชิ่ง
      อบรม สัมมนา บทบาทสำคัญของโค้ช
      อบรม สัมมนา Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง


อบรม สัมมนา การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|