In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร

(Talent…Self Development)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 17 DEC 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ซึ่งเป็นพนักงานจำนวนน้อยมากในแต่ละองค์กร ให้มีความรักและความผูกพันกับองค์กร จนเกิดความทุ่มเทให้แก่งาน และเป็นผู้ที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นับว่าเป็นงานหนักที่สุดขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพราะหากไม่สามารถรักษาพนักงานดาวเด่นกลุ่มนี้ไว้ได้ การเติบโตขององค์กรก็อาจจะหยุดชะงักทันที

อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรให้เป็นดาวเด่น ไม่ใช่หน้าที่ของ HRD และ/หรือ หัวหน้างานเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องการเจริญเติบโตขึ้น และมีความยินดีที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นการเป็นพนักงานดาวเด่นที่แท้จริง จึงควรเป็นบุคลากรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

อบรม สัมมนา คุณลักษณะของพนักงานดาวเด่น (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีทักษะ (Skills) และความมุ่งมั่นตั้งใจ (Wills) ในการทำงานสูง และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ (Potential) เพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภายใน นอกจากจะใช้เม็ดเงินน้อยแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง การลาออก, เพิ่มผลิตผล และเพิ่มความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อองค์กรได้ด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเป็นพนักงานดาวเด่น (Talent) ขององค์กรเพิ่มขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (Think Development)
      อบรม สัมมนา ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop: การเลือกใช้การคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิผล (Proactive Working)

      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน
      อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การยืนยันในหลักการทำงานของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา Workshop: การประยุกต์ใช้กับการทำงาน


อบรม สัมมนา การสื่อสารและประสานงานที่ดี (Communication)
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา ทักษะของนักสื่อสารที่ดี
      อบรม สัมมนา การจูงใจเพื่อความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา Workshop: การใช้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ


อบรม สัมมนา การบริหารเวลา (Time Management)
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับเวลาที่มีอยู่
      อบรม สัมมนา อย่า! จัดการเวลาให้จัดการชีวิต
      อบรม สัมมนา การจัดลำดับความสำคัญ
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างวินัยในการทำงานด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเป็นทางเลือกของคุณ
      อบรม สัมมนา พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจัดการองค์กรเชิงลบ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : สร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|