In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องน้ำใจของทีม - (หลักสูตร 1 หรือ 2 วัน)
Team Spirit Workshop
 
หลักการและแนวความคิด

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งที่แสนมหัศจรรย์ที่สุดในโลก และมีศักยภาพหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่การที่จะดึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มาใช้ได้นั้น จำเป็นต้องผ่านขบวนการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเป็นขั้นตอน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสติปัญญาและความสามารถตลอดจนการใช้ทักษะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล  ทำให้มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันมีผลทำให้ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีส่วนช่วยในการดึงศักยภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มาร่วมสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานนั่นเอง

หากองค์กรใดสามารถฝึกฝนพัฒนาและสามารถนำศักยภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะทางด้านเจตนาจากภายใน(Spirit หรือน้ำใจ) ของมนุษย์หรือของบุคลากรในองค์กรออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงานได้ ย่อมเป็นที่มั่นใจได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นย่อมก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา
2.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีหลักเกณฑ์และหลักการในการกำหนดเป้าหมายที่แท้จริงในการทำงาน
3.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมในขณะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม
4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม การแสดงออกซึ่งน้ำใจของทีม
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างซื่อเสียงให้หน่วยงานและองค์กรสืบต่อไป
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักสูตรแบบ 1 วัน หลักสูตรแบบ 2 วัน
- เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง 
- เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย 
- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ 
- การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- ศิลปะการสร้างความมีน้ำใจของทีม
- ศิลปะการสร้างความมีน้ำใจของทีม
- การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม
- เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง
- เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
- การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม
- การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
- เทคนิคการฝีกฝนการกล้าแสดงออก
- ศิลปะแห่งการให้อภัย
- เทคนิคการบริหารน้ำใจของทีมดอทคอม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
หลักสูตรแบบ 1 วัน

เน้น การค้นหาและดึงศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเน้นสร้างความสุข การมีน้ำใจให้กับทีมงาน

หลักสูตรแบบ 2 วัน
เน้น ความรู้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝีกฝนทักษะส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างเส้นใย                แห่งความแข็งแกรงของศักยภาพส่วนบุคคลอันจะมีผลต่อการทำงานเป็นที
แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
- การบรรยาย
- สาธิต
- ระดมสมอง
- เกมประกอบหลักสูตร
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การแสดงบทบาทสมมติ
 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Download Course outline ได้ที่นี่
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|