In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผนึกกำลังของทีม - (หลักสูตร 1 หรือ 2 วัน)
Team Synergy Workshop
 
หลักการและแนวความคิด
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมของผู้คนส่วนใหญ่นั้น ต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสมดังที่มุ่งหวัง แต่ก็มีอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่เราไม่สามารถจะกระทำได้เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะการทำงานเป็นหมู่-คณะ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากผู้อื่นเพื่อช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
ดังนั้นองค์ประกอบหลักของการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องการผนึกกำลังของทีมนั้นยังสามารถช่วยย่นย่อระยะทางแห่งความสำเร็จและช่วยประหยัดเวลา ร่วมงบประมาณขององค์กรได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีทักษะในการผนึกกำลังของทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการทำงาน
2.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก-ความสามัคคีในหมู่คณะอันจะมีผลต่อการสร้างชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักสูตรแบบ 1 วัน หลักสูตรแบบ 2 วัน
- พลังแห่งกาลเวลา                                 
- อะไรคือพลังแห่งความเป็นหนึ่ง                      
- หนึ่งกฎสำหรับทุกคน                                       
- หนึ่งกฎสำหับทุกสิ่งทุกอย่าง                            
- กฎทองของการผนึกกำลัง 
- พลังอำนาจกับผลสำเร็จของทีม           
- พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้าหมายของทีม
- พลังแห่งกาลเวลา
- อะไรคือพลังแห่งความเป็นหนึ่ง
- หนึ่งกฎสำหรับทุกคน
- หนึ่งกฎสำหับทุกสิ่งทุกอย่าง
- กฎทองของการผนึกกำลัง
- พลังอำนาจกับผลสำเร็จของทีม
- พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้าหมายของทีม             
- พลังแห่งการรอคอย
- ศิลปะการแก้ปัญหาเมื่อพาทีมล้มเหลว
- เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีม
- เทคนิคการยึดโยงทีมเข้าไว้ด้วยกัน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
หลักสูตรแบบ 1 วัน

เน้น การสร้างพลังให้กับทีมและการผนึกกำลังของทีม

หลักสูตรแบบ 2 วัน
เน้น ความรู้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝีกฝนทักษะการวิเคราะห์ การคาดการณ์ล่วงหน้า การสร้างขวัญและ กำลังใจให้ทีมตลอดจนการยึดโยงหัวใจของทีมรวมเป็นหนึ่งเดียว 1+1 ได้มากกว่า 2 เสมอ
แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
- การบรรยาย
- สาธิต
- ระดมสมอง
- เกมประกอบหลักสูตร
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การแสดงบทบาทสมมติ
 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Download Course outline ได้ที่นี่
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|