In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

(Strategic Thinking and Applied)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 1 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ นับเป็นมิติหนึ่งของความคิดประเภทต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา, การตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว

อบรม สัมมนา ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้การบริหารงานในรูปแบบกลยุทธ์ที่มี สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ แต่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเข้าใจความหมายและวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะสามารถสร้างนิสัยการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพได้

อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ช่วยทำให้เราเป็นคนไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อนลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นอนาคต, สภาพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับผิดกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการ/ผู้บริหารเข้าใจแนวความคิดในเชิงกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ตาม Style ของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการทำเทคนิคต่างๆ ของการคัดเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ความหมายของกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา แนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับงาน


อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจสถานการณคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์และประเมินสถานะที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การลงมือปฏิบัติตามแผน
      อบรม สัมมนา การประเมินและติดตามผลลัพธ์


อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
      อบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การกล้าในการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบ


อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ในสภาวะต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างนิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การทำงานให้สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน                 
ผู้จัดการ

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|