In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
 อาจารย์ จารุวดี ปวรินทร์พงษ์  
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดเก็บเอกสาร
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
หลักการและแนวคิด
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณมากและแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหาย ลดเวลาการค้นหาเอกสาร ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่ต้องการ การจัดเก็บเอกสารอย่างมีหลักการ หาได้ง่ายในเวลารวดเร็ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้านการบริหารเอกสาร จนกระทั่งเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงความสำคัญ และวิธีการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง และรู้จักเทคนิควิธี ในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
 
หัวข้อการอบรม
coachingความจำเป็นและเป้าหมายของการบริหารงานเอกสาร
coachingการวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานของการจัดเก็บเอกสาร
coachingหลักมาตรฐานของระบบการจัดเก็บเอกสาร ที่สะดวกต่อการใช้งาน-ง่ายต่อการค้นหา
coachingขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
coachingการจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร
coaching5ส หลักพื้นฐานในการจัดเก็บเอกสาร
coachingฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
 
สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องเตรียมมาเพื่อฝึกปฏิบัติ
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการโดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ได้แก่การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้การระดมสมองการอภิปรายการบรรยายและอื่นๆ
 
Email :
Password :

 •  สมัครสมาชิก... FREE!!!
 •  ลืม Password
   
  หลักสูตรที่เปิดอบรมเร็วๆนี้
  Group Coaching
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557
  โดย อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
  Group Coaching
  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557
  โดย อ. สุณิชชา ชอบชัย
  Group Coaching
  การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
  Group Coaching
  สุดยอดเคล็ดลับ สร้างภาวะผู้นำด้วยตัวเอง
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557
  โดย อ. ภราดร จำนงเวช
     
  รวมหลักสูตร Public ที่เราดเปิดอบรม
  รวมหลักสูตร In-house ที่เราเปิดอบรม
   
  Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
  112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  |