In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ

(Coach Yourself) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 18 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ คือ…
      อบรม สัมมนา การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา วิธีการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา แผนการที่สอดคล้องกับวิธีการ

อบรม สัมมนา คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง ดังนั้นการโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอาชนะข้อจำกัด สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการสร้างความกล้าหาญ ขจัดความหวาดกลัว ก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการและสร้างความสำเร็จในตัวเองได้

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการในการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยการโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นที่การค้นหาทางออกของปัญหา มากกว่ากังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง เช่น ความกังวล, ความกลัว, ความเครียด. การคิดลบ เป็นต้น ก็จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

อบรม สัมมนา การโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทางและStyleของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุป้าหมาย และพิชิตความสำเร็จ โดยการฝึกฝนแนวความคิดของตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอด หลักการ, เทคนิค, แนวคิดและกระบวนการนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อไปได้

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาเทคนิคและกระบวนการโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
(การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

Day I :  สำรวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา คุณเป็นคนลักษณะไหน?
      อบรม สัมมนา คุณเป็นใคร?
      อบรม สัมมนา สำรวจด้วยแนวคิด DISC
      อบรม สัมมนา สำรวจด้วยแนวคิดของตัวเอง


อบรม สัมมนา คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่?
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach)
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง


อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเอง
      อบรม สัมมนา พลังของจิตใต้สำนึก
      อบรม สัมมนา การเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่ด้วยเทคนิค NLP
      อบรม สัมมนา เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก
      อบรม สัมมนา พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างโปรแกรมสมองด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา หลักการในการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง


อบรม สัมมนา หลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
กำหนดเป้าหมาย….พิชิตความสำเร็จ


Day II : การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
อบรม สัมมนา สำรวจความคิด ความรู้สึกกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการมุ่งสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา สร้างขั้นตอนในการโค้ชชีวิตตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : บทพูดกับตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสร้างแนวทางในการโค้ชชีวิตตัวเอง


อบรม สัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
      อบรม สัมมนา การพัฒนา IQ ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
      อบรม สัมมนา การก้าวข้ามอุปสรรคด้วยหลัก AQ
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นกับเป้าหมายด้วย OQ
      อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตด้วย SQ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การพัฒนา 5Q ด้วยตัวเอง


อบรม สัมมนา คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดด้วยการโค้ชตัวเอง
      อบรม สัมมนา โค้ชตัวเองด้านการทำงาน
      อบรม สัมมนา โค้ชตัวเองด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา โค้ชตัวเองเพื่อพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา โค้ชตัวเองสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: โค้ชตัวเองด้วย Style ตัวเอง


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น
      อบรม สัมมนา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่จะได้รับ
      อบรม สัมมนา การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นโค้ชตัวเอง


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|