(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
หลักสูตร การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช
(Communication Connection & Coaching)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการโค้ชงาน การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช
update 11 พ.ย. 59
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การสื่อสาร (Communication) สร้างความสัมพันธ์ (Connection) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องติดต่อกับผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจ เพราะการติดต่อสื่อสารที่ดีนั้น ควรสามารถทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึก ประทับใจ พึงพอใจและมีความเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมด้วย การพัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดี! ควรปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ

อบรม สัมมนา การทำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำให้การพัฒนาเทคนิคการสื่อสารที่ดี สามารถปฏิบัติได้ง่ายและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในทันที เช่น
      อบรม สัมมนา การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับการจูงใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การใช้โปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) ให้ผู้อื่นคล้อยตาม
      อบรม สัมมนา การใช้กระบวนการโค้ช (Coaching) ให้ผู้อื่นสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้หลักการทำงานของสมอง (Brain Working) กับการทำงาน

อบรม สัมมนา การสร้างกระบวนการสื่อสารด้วยการโค้ช (Coaching & Feedback) เป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจผู้อื่นด้วยการใช้ทักษะการโค้ชที่ดีดำเนินการ สื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการใช้ทักษะ ดังนี้
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การฟังเชิงลึกให้เข้าใจจิตใต้สำนึก (Action Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในการสื่อสารต่างๆ เช่น
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ (Presentation)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การประสานงาน (Collaboration)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตาม (Motivation)

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจหลักการต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในการฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class สร้างความรู้สึกที่ดีในการสื่อสารของตัวเอง ด้วยความมั่นใจ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองกับการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่ได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ จูงใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจของตัวเอง

อบรม สัมมนา การประยุกต์หลักการต่างๆ กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับการจูงใจผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การใช้โปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP) กับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) ของผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การประยกุต์ใช้การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ในงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดหลักการที่ใช้ในการสื่อสารของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การประยุกต์ใช้หลักการกับการสื่อสาร

อบรม สัมมนา การสร้างกระบวนการสื่อสารที่ดีด้วยการโค้ช (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟัง และคำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสร้างกระบวนการสื่อสารด้วยการโค้ช

อบรม สัมมนา การสร้างเทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองเข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ....
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่ว ๆ ไป
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจพรสวรรค์ (Talent) ของบุคคล
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการนำเสนอ & เจรจาต่อรองของตัวเอง

อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

อบรม สัมมนา วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

กลุ่มผู้เข้าอบรม

อบรม สัมมนา พนักงานระดับปฏิบัติการ
อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
อบรม สัมมนา ผู้จัดการ

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|