In-House COURSE
( Inhouse Group Coaching & Training)
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น - (หลักสูตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
หลักการและแนวความคิด
การสื่อสารภายในองค์กร นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นและอยากพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด
บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรขาดทักษะในเรื่องการสื่อสารเป็นเพราะแนวความคิดของเขาในเรื่องการสื่อสารมากกว่า เพราะเขายังไม่ได้ สื่อสารเลย ดังนั้นจะคิดว่าไม่มีทักษะไม่ได้ จริงๆแล้วเขากลัวการสื่อสารกับผู้อื่นเพราะคิดไปเองว่า “ไม่รู้ผู้อื่นคิดอย่างไร ?” และถ้าคิด แบบนี้ไปแล้วเขาจะหยุดการสื่อสารทันที เพราะคิดว่าผลลัพธ์ที่จะได้จะเป็นเชิงลบ
การพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดกร มีความสามารถในด้านการสื่อสารจึงควรพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ทักษะของการสื่อสาร(Hard Skill) และแนวความคิดที่ดีของการสื่อสาร ( Soft Skill ) จึงจะทำให้หัวหน้า/ ผู้จัดการมีพลังในการติดต่อสื่อสารและจูงใจผู้อื่นได้ดี
"คนส่วนใหญ่ไม่กล้าสื่อสารกับผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญ เพราะจินตนาการเชิงลบไปก่อน"
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกในเรื่องการสื่อสารและการจูงใจ ทำให้ผู้สื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่นและสามารถกำหนดวิธีการสื่อสารที่ดีของตัวเองให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อื่นได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในเรื่องการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น สามารถนำไปฝึกฝนได้จนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น “ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ดี ” เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในที่สุด
ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
สำรวจความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเอง
สื่อสารไม่ดีหรือไม่กล้าสื่อสาร
ค้นหาความคิดเชิงลบด้านการสื่อสารของตัวเอง
เราสื่อสารและจูงใจผู้อื่นอย่างไร ?
สร้างเทคนิคในการสื่อสารของตัวเองใหม่
เรียนรู้หลักการสื่อสารและและจูงใจที่ดี
เข้าใจความต้องการของมนุษย์
จุดประสงค์ของการสื่อสาร
บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี
พลังการสื่อสารแรงจูงใจ
ปรับเปลี่ยนความคิด.....พลิกชีวิตคุณ
สร้างความมั่นใจในตัวเอง
การสื่อสารและจูงใจ ไม่ใช่การบังคับ
ให้ความสนใจผู้รับมากที่สุด
เจตนาของผู้ส่งคือพลังในการให้
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและจูงใจของตัวเอง
การเตรียมตัวอย่างแม่นยำ
การสื่อสารที่ชัดเจน
การรับฟังอย่างตั้งใจ
การจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิด
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสาร
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง
"คนเชื่อมั่นในตัวเอง จะยอมรับผลของการสื่อสารได้โดยการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในตัวเขา"
แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
Download Course outline ครบเครื่อง หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น ได้ที่นี่
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2011. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
|