In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

(Conflict Management)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
หน้าหลัก หลักสุตร หลักสูตร In-house กลุ่มหลักสูตรการบริหาร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
update 27 พ.ย. 57
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวีบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้

อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด

อบรม สัมมนา องค์กรที่ให้ความสำคัญที่แนวความคิดที่แตกต่างเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ โดยการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ในการบริหารความคิดที่แตกต่าง (ความขัดแย้ง) ให้กับทีมงานอย่างทั่วถึงแล้ว ก็จะเกิดเป็นทีมเวิร์กที่มีความคิดหลากหลาย และเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะคนที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียมองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น


อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง


อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น (จับถูก)
      อบรม สัมมนา การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ค่านิยม)
      อบรม สัมมนา การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี (มนุษยสัมพันธ์)
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา (คิดเชิงกลยุทธ์)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด (ภาวะผู้นำ)
      อบรม สัมมนา Workshop: ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา
การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา
Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา
เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

อบรม สัมมนา หัวหน้างาน
อบรม สัมมนา ผู้จัดการ
อบรม สัมมนา ผู้บริหาร

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2732-2345
, 0-2374-8638
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2732-2345 , 0-2374-8638 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|